Kryteria oceny z zachowania oraz tryb odwoławczy od tej oceny obowiązujący w SP nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli od 01.09.2018 r.
Załącznik do Statutu SP nr 1 w Mrowli

Podstawa prawna:

 1. Na podstawie art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2004 r. nr 273 poz. 2703, nr 281 poz. 2781, z 2005 r. nr 17, poz. 141 nr 94, poz. 788 nr 122 poz. 1020, nr 131 poz. 1091, nr 167 poz. 1400 nr 249 poz. 2104 oraz z 2006 r. nr 144 poz. 1043).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r.
  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83 z 2007 poz. 562 z późniejszymi zmianami).

§ 1

Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 2

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, każdy (średnio) po 21 tygodni:

 • I semestr od 01.09. każdego roku do dnia wyznaczonego przez dyrektora szkoły w rocznym kalendarzu zajęć edukacyjnych,
 • II semestr od pierwszego dnia po zakończeniu I semestru do ostatniego piątku czerwca.

§ 3

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
 2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
 3. Dbałość o honor i tradycję szkoły.
 4. Dbałość o piękno mowy ojczystej.
 5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
 6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
 7. Okazywanie szacunku innym osobom.

§ 4

Ocenianie ucznia odbywa się na bieżąco według kryteriów ustalonych przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowanych przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski a stanowiący  paragraf 10 WSO.

§ 5

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 6

Na zakończenie każdego semestru ustala się oceny klasyfikacyjne z zachowania (śródroczne, roczne) .

 1. Ocena z zachowania w klasach I – III ma charakter opisowy. Na zakończenie I semestru i na zakończenie roku szkolnego rodzice otrzymują Punktowy (procentowy) Arkusz Szkolnych Osiągnięć Ucznia stanowiący załącznik nr 1 do WSO, który zawiera informacje dotyczące jego zachowania. Na podstawie tego arkusza będzie ustalana ocena opisowa według skali:
  1. Ocena opisowa bardzo wysoka: 90 - 100% punktów,
  2. Ocena opisowa wysoka: 70 – 89% punktów,
  3. Ocena opisowa średnia: 50 – 69% punktów,
  4. Ocena opisowa mniej niż średnia: 40 – 49% punktów,
  5. Ocena opisowa niska : 30 – 39% punktów,
  6. cena opisowa bardzo niska: 0 – 29% punktów,
 2. Ocena z zachowania w klasach IV – VIII będzie ustalana według Arkusza Szkolnych Osiągnięć Ucznia stanowiący załącznik nr 1 do WSO oraz według poniższej skali:
  1. Ocena wzorowa: 90 - 100%  punktów,
  2. Ocena bardzo dobra: 70 – 89%  punktów,
  3. Ocena dobra: 50 – 69%  punktów,
  4. Ocena poprawna: 40 – 49%  punktów,
  5. Ocena nieodpowiednia: 30 – 39% punktów,
  6. Ocena naganna: 0 – 29%  punktów.

§ 7

 1. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie Arkusza Szkolnych Osiągnięć Ucznia, który jest załącznikiem nr 1 do  WSO po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 8

 1. Oceny z zachowania są jawne dla ucznia jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na wniosek ucznia jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę. 

§ 9

 1. 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 2. 2. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej, nie kończy szkoły.

§ 10

Kryteria ocen z zachowania.

Ocena wzorowa

 1. Sumiennie wykonuje wszystkie obowiązki szkolne – wzór (nie spóźnia się, nosi dzienniczek, zawsze jest przygotowany do lekcji, w terminie usprawiedliwia wszystkie nieobecności, dba o estetykę stroju),
  • wyjątkowo aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i poza - lekcyjnych,
  • bierze udział w konkursach, olimpiadach, turniejach sportowych i osiąga w nich sukcesy.
 2. Swoją postawą i działaniem pozytywnie wpływa na funkcjonowanie zespołu klasowego,
  • troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, przeciwstawia się jego niszczeniu,
  • przestrzega norm współżycia społecznego w szkole i poza nią,
  • chętnie udziela pomocy słabszym,
  • jest inicjatorem wielu działań na rzecz klasy i szkoły.
 3. Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły (zna biografię Patrona, hymn szkolny, symbolikę sztandaru),
  • godnie reprezentuje szkołę,
  • utożsamia się ze szkołą i jej tradycjami.
 4. Wyróżnia się kulturą języka ojczystego.
 5. Wzorowo i zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas zajęć lekcyjnych, przerw, wycieczek, zawodów sportowych).
 6. Uczeń jest taktowny, bardzo koleżeński, prawdomówny, uczciwy.
  • Zawsze pamięta, że niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego specjalnego zachowania i ubioru.
 7. Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów oraz wszystkich pracowników szkoły.

Ocena bardzo dobra

 1. Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne.
  • aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
  • jest przygotowany do lekcji, dba o stosowny strój, usprawiedliwia wszystkie nieobecności, brak nieuzasadnionych spóźnień.
 2. Czynnie uczestniczy w życiu klasowym,
  • troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne,
  • chętnie wykonuje prace społeczne na rzecz klasy i szkoły.
 3. Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły (zna biografię Patrona, hymn szkolny),
  • godnie reprezentuje szkołę,
  • utożsamia się ze szkołą i jej tradycją.
 4. Dba o kulturę języka ojczystego.
 5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas lekcji, przerw, wycieczek i zawodów sportowych).
 6. Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy,
  • zawsze pamięta, ze niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego właściwego zachowania i ubioru.

Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów, wszystkich pracowników szkoły i dorosłych.

Ocena dobra.

 1. Dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne,
  • uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i stara się być aktywny,
  • ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa ucznia do określonej liczby nieprzygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję szkolną.
 2. Uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły,
  • troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne.
 3. Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły (zna biografię Patrona, hymn szkolny),
  • godnie reprezentuje szkołę,
 4. Poprawnie posługuje się mową ojczystą, nie stosuje wulgaryzmów.
 5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (sposób i miejsce spędzania przerw, wycieczek, zawodów sportowych).
 6. Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy i obiektywny.
 7. Okazuje szacunek swoim koleżankom i kolegom oraz osobom dorosłym.


Ocena poprawna.

 1. Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości.
  • uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
  • ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa ucznia do określonej liczby nie przygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję szkolną,
 2. Uczestniczy w pracy na rzecz klasy i szkoły. Wie, czym jest mienie szkolne i pozaszkolne oraz stara się o nie dbać.
 3. Uczestniczy w uroczystościach oraz imprezach związanych z tradycjami szkoły.
 4. Poprawnie posługuje się mową ojczystą.
 5. Pamięta o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole, podczas przerw, wycieczek imprez i zawodów sportowych.
 6. Uczeń stara się być taktowny, koleżeński, prawdomówny i uczciwy.
 7. Zna zasady okazywana szacunku innym osobom i stara się stosować do tych zasad.

Ocena nieodpowiednia.

 1. Nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości w nauce, często nieprzygotowany do lekcji,
  • z nieuzasadnionych powodów spóźnia się i opuszcza lekcje,
  • ma trudności z właściwym zachowaniem się na lekcji.
 2. Nie dba o mienie szkolne i pozaszkolne,
 3. Nie dba i są mu obojętne tradycje i honor szkoły.
 4. Nie dba o kulturę języka ojczystego.
 5. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, przez co naraża na nie siebie i innych.
 6. Zdarzają się kłamstwa i oszustwa, ma trudności z przestrzeganiem zasad współżycia społecznego w szkole i poza nią.
 7. Często nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym.

Ocena naganna

 1. Negatywny stosunek do obowiązków szkolnych,
  • zupełny brak zainteresowania nauką,
  • przeszkadza w prowadzeniu lekcji, dezorganizuje pracę zespołu klasowego,
  • umyślnie spóźnia się i opuszcza lekcje (wagary).
 2. Wyraźnie nie przestrzega zasad współżycia społeczności szkolnej,
  • dewastuje i niszczy mienie szkolne i społeczne,
  • jest złośliwy, agresywny i celowo doprowadza do konfliktów.
 3. Lekceważy tradycje i honor szkoły.
 4. Jest wulgarny, wykazuje brak troski o kulturę języka ojczystego.
 5. Złośliwie, z premedytacją nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, zagraża sobie i innym.
 6. Jest niekoleżeński, cyniczny, kłamie, oszukuje, nie potrafi przyznać się do błędu, zrzuca winę na innych, przywłaszcza cudze mienie.
 7. Nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym, zachowuje się wobec nich lekceważąco.

§ 11

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nie mają wpływu na:

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
 2. Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem § 9 punkt 1 i 2

§ 12

 1. Na tydzień przed terminem klasyfikacji rocznej uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) są poinformowani o proponowanych ocenach rocznych z zachowania,
  • uczniowie klas IV - VIII są informowani o proponowanej ocenie ustnie przez wychowawcę,
  • rodzice uczniów klas IV – VIII są informowani o proponowanej ocenie pisemnie w formie Arkusza Szkolnych Osiągnięć Ucznia, który jest załącznikiem nr 1 do  WSO.
  • rodzice uczniów klas I – III są informowani o proponowanej ocenie zachowania w formie Arkusza Szkolnych Osiągnięć Ucznia, który jest załącznikiem nr 1 do  WSO.
 2. W ciągu trzech dni (roboczych) od momentu otrzymania wiadomości o proponowanej ocenie z zachowania, uczeń jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć uzasadniony wniosek o uzyskanie wyższej niż proponowana ocena klasyfikacyjna z zachowania.
 3. Wychowawca klasy niezwłocznie w oparciu o nowe argumenty zawarte w uzasadnieniu wniosku podejmuje (po uzyskaniu opinii nauczycieli uczących w danej klasie) decyzję o:
  podwyższeniu oceny i informuje o tym pisemnie ucznia jego rodziców (prawnych opiekunów) lub w razie wątpliwości przedstawia sprawę na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej według następującej procedury:
  • wniosek formalny wychowawcy klasy o przeprowadzenie głosowania wniosku o uzyskanie oceny wyższej z zachowania niż proponowana,
  • przedstawienie nowych argumentów zawartych we wniosku,
  • dyskusja członków Rady Pedagogicznej,
  • przeprowadzenie głosowania, w którym uczestniczy cała Rada Pedagogiczna,
  • ustalenie wyników zwykłą większością głosów,
  • pisemne poinformowanie następnego dnia po radzie klasyfikacyjnej ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) o podjętej decyzji.

§ 13

Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 14.

§ 14

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczna ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
  • dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
  • wychowawca klasy,
  • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  • przedstawiciel Rady Rodziców.
 4. Ustalona w tym trybie roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  • skład komisji,
  • termin posiedzenia komisji,
  • wyniki głosowania,
  • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 luty 2021 20:00 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 20:02 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 20:04 Bogdan Dworak