STATUT

Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marii Konopnickiej w Mrowli

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§1.

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli im. Marii Konopnickiej, zwana dalej „Szkołą Podstawową” bądź „Szkołą”, jest publiczną, ośmioletnią, szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi.
 2. Szkoła Podstawowa ma siedzibę w miejscowości Mrowla.
 3. Obwód szkoły obejmuje: Wieś Mrowla wraz z przysiółkiem Otoka.
 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Świlcza z siedzibą w Świlczy 36-072.
 5. Organem nadzorującym Szkołę jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

§2.

 1. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli im Marii Konopnickiej.
 2. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej 36-054 Mrowla.

DZIAŁ II. Cele i zadania Szkoły oraz sposób ich wykonywania

Rozdział 1. Cele i zadania Szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

§1. Cele Szkoły

 1. Celem Szkoły Podstawowej jest:
  1. prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.
  2. zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju.
  3. dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia.
  4. realizacja prawa do nauki zagwarantowanego w Konstytucji RP, stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
  5. realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.
  6. respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny.
  7. rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka.
  8. kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy.
  9. poszanowanie godności dziecka, zapewnienie mu przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej.
  10. wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów.
  11. dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich.
  12. sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

§1. Zadania Szkoły

 1. 1. Szkoła Podstawowa w zakresie swoich zadań:
  1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  2. przeprowadza rekrutację uczniów i wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego oraz dla etapu przedszkolnego.
  5. realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
  6. może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów.
  7. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów i wychowanków w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę.
  8. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb.
  9. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
  10. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania.
  11. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania.
  12. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.
  13. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej.
  14. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia.
  15. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły.
  16. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  17. wspomaganie wychowawczej roli rodziców.
  18. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
  19. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
  20. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.
  21. skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów.
  22. zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia.
  23. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania.
  24. przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych.
  25. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu.
  26. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
  27. zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej.
  28. zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów.
  29. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole.
  30. kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej.
  31. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji.
  32. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
  33. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji.
  34. stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów.
  35. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

Rozdział 2. Wykonywanie celów i zadań Szkoły i sposoby ich realizacji

§1. 

Cele i zadania Szkoły realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele, zatrudnieni pracownicy administracyjno - obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno - psychologiczną, organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi oraz w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

§2.

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 1. szkolny zestaw programów nauczania.
 2. Program Wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym.
 3. Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.

§3. 

 1. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji
  o Prawach Dziecka.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.
 3. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowolekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

§4. Programy nauczania – wymagania.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.
 2. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
  1. uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej.
  2. są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania.
  3. wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
 3. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.
 4. Program nauczania, nauczyciel lub zespół nauczycieli, opracowuje się na cały etap edukacyjny.
 5. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.
 6. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
 7. Program nauczania zawiera :
  1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania.
  2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany.
  4. opis założonych osiągnięć ucznia.
  5. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.
 9. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w ust. 7, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.
 10. Opinia, o której mowa w ust. 9 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.
 11. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.
 12. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor szkoły
   w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.
 13. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
 14. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań dopuszcza dyrektor szkoły.
 15. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie www.spmrowla.pl oraz na wejściowych drzwiach szkolnych.

§5.  Program Wychowawczy i Program Profilaktyki

 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.
 2. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.
 3. Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
 4. Programy, o których mowa Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczym i Profilaktyki wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.
 5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców w Dzienniku Wychowawcy.
 7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

Rozdział 3

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole.

 1. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest głównie rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z: wybitnych uzdolnień, niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, choroby przewlekłej, zaburzeń psychicznych, rozpoznanych niepowodzeń szkolnych, zaniedbań środowiskowych, trudności adaptacyjnych, odmienności kulturowej.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
  1. nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem.
  2. specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.
 5. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także: rodzice ucznia/prawni opiekunowie, uczeń, poradnia psychologiczno –pedagogiczna, dyrektor szkoły, pielęgniarka szkolna, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy.
 6. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
  1. Pomoc w bieżącej pracy z uczniem.
  2. Pomocą psychologiczno – pedagogiczna świadczoną w formach zorganizowanych są:
   1.  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, których adresatami są uczniowie przejawiający trudności w nauce.
     1. Nauczyciela zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wyznacza Dyrektor Szkoły.
     2. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
   2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, gdzie adresatami są uczniowie szczególnie uzdolnieni i których zadaniem jest rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów uzdolnionych szczególnie.
   3. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne przeznaczone dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
    1. Są ustalane zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej.
    2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
 7. Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w Szkole to:
  1. porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga.
  2. porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga oraz w wyznaczonych godzinach dyżuru nauczycieli. Godziny dyżurów nauczycieli w poszczególnych okresach pracy szkoły umieszcza się w tablicy ogłoszeń dla rodziców – parter.
  3. warsztaty i szkolenia dla rodziców – zgodnie z harmonogramem podanym na każdy semestr, umieszczonym w tablicy ogłoszeń dla rodziców. W przypadku warsztatów organizowanych dla rodziców danego oddziału informację przekazuje wychowawca.
  4. porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego –w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem.
 8. Formę, wymiar godzin i czas trwania poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i rodzicami/opiekunami ucznia, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 9. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.
 10. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy powiadamia pisemnie rodziców ucznia o danej formie, której przyjęcie do wiadomości potwierdza rodzic własnoręcznym podpisem. Przy czym rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku.
 11. W szkole zatrudniony jest, logopeda a także w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 12. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 13. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Powiatowa Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 1 w Rzeszowie na zasadach określonych w porozumieniu pomiędzy Stronami.

Rozdział 4

Organizacja nauczania dla uczniów niepełnosprawnych

 1. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w oddziale integracyjnym.
 2. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się, na okres nie dłuższy niż czas trwania etapu edukacyjnego, indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który zawiera zakres działań o charakterze rewalidacyjnym.
 3. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi po 2 godziny na ucznia.
 4. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
 5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna za zgodą rodziców/ opiekunów ucznia.
 6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadku braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami bądź psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.
 7. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zwanego "sprawdzianem”, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności.
 8. Sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu wskazuje Rada pedagogiczna, przy czym zapewnienie tych warunków należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 9. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole.

Rozdział 5

Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom

 • 1

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
 4. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
  1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi.
  2. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru.
  3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych.
  4. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji.
  5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych.
  6. egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw.
  7. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
 5. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły.
 6. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
 8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzysekcyjnych.
 10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
 11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.
 12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
  1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
  2. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki.
  3. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej gdy jest na terenie placówki. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora Szkoły.
  4. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu
  5. po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów
  6. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo.
  7. przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury.
  8. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
 • 2

Zadania wychowawców w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

 1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
  1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia.
  2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia
  3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych.
  4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 • 3

Pozostałe formy zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
 2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
 3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:
  1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć.
  2. podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów.
  3. podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
 4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownia: informatyki, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
 5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo ( na zewnątrz).
 6. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą gminną.
 7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.
 • 4

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

 1. W Szkole został powołany Koordynator do spraw bezpieczeństwa.
 2. Do zadań koordynatora należy:
  1. integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole.
  2. współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów.
  3. popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów.
  4. opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów.
  5. prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.
  6. rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole; 7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.
 • 5
 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:
  1. pełnienie dyżurów przez nauczycieli, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć
   w szkole
  2. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga.
  3. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach technicznych.
  4. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny.
  5. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia.
  6. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń.
  7. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami.
  8. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym.
  9. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku.
  10. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji.
  11. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.
  12. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.
  13. ogrodzenie terenu szkoły.
  14. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
  15. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych.
  16. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami.
  17. wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
  18. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.
  19. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren szkoły.
  20. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  21. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
  22.  objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer.
 2. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.

Dział III

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Szkoły

Rozdział 1

Zadania poszczególnych nauczycieli

 • 1

Zadania wychowawcy klasy

 1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:
  1. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności oraz zdolności uczniów.
  2. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów.
  3. zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku.
  4. określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie.
  5. w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi
  6. poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku.
  7. monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach.
  8. informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej i postępach ucznia
  9. angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
  10. prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy.
  11. stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych.
  12. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej.
  13. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
  14. współpraca z higienistką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom.
  15. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
 • 2

Zadania poszczególnych nauczycieli

 1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów należy:
  1. prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów.
  2. zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy.
  3. świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem.
  4. dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
  5. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
  6. dostosowywać metody pracy do sposobów uczenia się ucznia.
  7. udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy.
  8. komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy.
  9. prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych.
  10. współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia.
  11. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej.
  12. stosowanie oceniania wspierającego ucznia.
 • 3

Zadania nauczyciela bibliotekarza

Do zadań nauczyciela pracującego w bibliotece należy:

 1. W zakresie pracy pedagogicznej:
  1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych.
  2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory.
  3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji.
  4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb.
  5. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż.
  6. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia.
  7. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki.
 2. W zakresie prac organizacyjno- technicznych:
  1. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki.
  2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję.
  3. prowadzenie ewidencję zbiorów.
  4. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
  5. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej.
  6. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów.
  7. planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych.
  8. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole.
 • 4

Zakres zadań innych pracowników

 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
  1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.
  2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
  3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania.
  4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.
  5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.
  6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
  7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
  8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
  9. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy.
 4. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.
 5. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.

Dział IV

Organa szkoły, ich kompetencje, warunki współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

Rozdział 1

Organa szkoły

 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.
 • 1

 Dyrektor szkoły

 1. Dyrektor Szkoły:
  1. Kieruje Szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą w Szkole
  3. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
   1. jako Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej Przewodniczący podaje do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem, poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W wyjątkowych przypadkach termin 3-dniowy nie musi być zachowany. Do zawiadomienia o zebraniu Rady dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
   2. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.
   3. Przewodniczący uzyskuje stosowne projekty i opinie od organów uprawnionych.
  4. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
  5. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
  6. Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej w przypadku ich niezgodności z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący.
  7. Powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
  8. Opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów.
  9. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
  10. podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku szkolnego.
  11. ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia.
  12. dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa.
  13. opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej.
  14. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
  15. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania.
  16. organizuje w Szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów.
  17. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne.
  18. wszczyna postępowanie w sprawie niespełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.
  19. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną.
  20. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i Zespół Wspierający ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  21. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie.
  22. występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły przypadkach określonych w statucie szkoły.
  23. występuje w porozumieniu z rodzicami ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych.
  24. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu.
  25. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów.
  26. wyznacza i podaje do wiadomości uczniów terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  27. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających.
  28. ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.
 2. Dyrektor w ramach organizowania działalności Szkoły:
  1. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny.
  2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych.
  3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  4. wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć.
  5. informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych.
  6. odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów.
  7. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły.
  8. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły.
  9. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
  10. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 3. Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
  1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
  2. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy innych pracowników.
  3. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej i ją organizuje.
  4. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.
  5. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego.
  6. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły.
  7. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników.
  8. udziela urlopów zgodnie z przepisami prawa.
  9. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
  10. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem.
  11. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego.
  12. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący.
  13. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  14. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy.
  15. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym.
  16. prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły.
  17. współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy i wykonuje inne zadania wynikające z ustawy.
 • 2

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji ma możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektów uchwał, jak również ma prawo do otrzymania wyjaśnień.
 5. Uczestnicy zebrań Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 7. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.
 8. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 9. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
 10. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, które są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 12. Szczegółowe wytyczne odnośnie protokołów z zebrań Rady są dostępne u Przewodniczącego Rady.
 13. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
  1. uchwala regulamin swojej działalności.
  2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.
  3. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców.
  4. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania.
  5. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
  6. opiniuje wniosek wychowawcy klasy I -III o niepromowaniu ucznia.
  7. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny.
  8. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego.
  9. podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
  10. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  11. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.
 14. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
  1. opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
  2. opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego.
  3. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych.
  4. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  5. opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole.
  6. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
  7. opiniuje projekt finansowy szkoły.
  8. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły.
  9. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
  10. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.
  11. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy.
  12. opiniuje określane przez Dyrektora Szkoły formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
  13. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.
 15. Rada Pedagogiczna:
  1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu.
  2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole.
  3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.
  4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły.
  5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego.
  6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli.
  7. rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
  8. ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole.
  9. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.
  10. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
  11. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
 • 3

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły przed innymi organami szkoły.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest dostępny u Dyrektora Szkoły.
 5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  1. organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
  2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.
  3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
  4. wyrażanie i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.              
  5. określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 6. Rada Rodziców:
  1. może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy szkoły oraz Program Profilaktyki.
  3. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
  4. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
  5. opiniuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
  6. opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
  7. opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
  8. opiniuje ustalone przez Dyrektora podręczniki i materiały edukacyjne, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.
  9. przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
 7. Rada Rodziców może:
  1. wnioskować do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
  2. występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych.
  3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
  4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
  5. w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 • 4

Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy uczniowie.
 2. Organa Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, w szczególności:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.
  6. opiniowania dni wolnych od zajęć.
 5. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.
 6. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.
 7. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły — pracę nauczycieli Szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.
 8. Uczniowie mają prawo odwołać organa Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły. W takim przypadku:
  1. wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi Szkoły.
  2. Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole.
  3. jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu
  4. wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia.

Rozdział 2

Warunki współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między organami Szkoły

 • 1

Warunki współdziałania organów Szkoły

 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad określonych w Statucie.
 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad określonych w statucie.
 10. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 • 2

Rozwiązywania sporów między organami Szkoły

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora szkoły.
  2. przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
  3. Dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu.
  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor:
  1. powoływany jest Zespół Mediacyjny.
  2. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
  3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
  4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Dział V

Organizacja pracy Szkoły

Rozdział 1

Organizacja nauczania

 • 1
 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
  2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
  3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.
  4. zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  5. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
 2. Zajęcia w szkole prowadzone są w systemie klasowo – lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
 4. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.
 5. Przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut, w tym dwie po 15 lub 20 minut w zależności od organizacji zajęć.
 6. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.
 7. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 8. Dni wolne od zajęć.
  1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 6 dni.
  2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4, mogą być ustalone:
   1. w dni, w których w szkole odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
   2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych.
   3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
  3. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  5. W przypadku dni wolnych od zajęć, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
  6. W dniach wolnych od zajęć, w szkole mogą być organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców / prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.
  7. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa bądź wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
 • 2

Jednostki organizacyjne Szkoły

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 2. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 3. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły.
 4. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 5. W klasie I – III liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 25 osób.
 6. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.
 7. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.
 • 3
 1. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych:
  1. rodzice uczniów klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru języka nowożytnego.
  2. w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka;
  3. uczniowie klas IV -VIII w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły.
  4. zajęcia, o których mowa w pkt 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach: a) zajęć sportowych; b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; c) zajęć tanecznych; d) aktywnych form turystyki.
  5. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie
 2. Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
 3. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów.
 4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców.
 6. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (przyroda, technika) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.
 7. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów , w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 8. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.
 9. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziały, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.
 10. Podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
 11. Udział ucznia w zajęciach religii / etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.
 12. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po spełnieniu warunków:
  1. lekcje wychowania fizycznego lub informatyki z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu.
  2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 13. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 14. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
 15. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 16. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

Rozdział 3

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 • 1
 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:
  1. Dziennik Wychowawcy klasy
  2. Dziennik Lekcyjny Nauczyciela.
 3. Dziennik Wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku Wychowawcy klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.
 4. Dziennik Wychowawcy klasy zawiera:
  1. listę uczniów w oddziale.
  2. plan pracy wychowawczej na I i II okres.
  3. sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych okresach szkolnych.
  4. życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów o organizację nauki religii/etyki.
  5. sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie.
  6. zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia.
  7. zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę.
  8. tematykę zebrań z rodzicami.
  9. listę obecności rodziców na zebraniach.
  10. kontakty indywidualne z rodzicami.
  11. karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.
  12. karty samooceny zachowania ucznia.
  13. karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i samorząd klasowy.
  14. przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych.
 5. Dziennik Wychowawcy przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim wraz dziennikiem lekcyjnym oddziału.
 6. Dziennik Wychowawcy podlega archiwizacji.
 7. Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach, utworzonych z podziału oddziału nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje w Dzienniku Lekcyjnym Nauczyciela.
 8. Dziennik Lekcyjny nauczyciela zawiera:
  1. nazwisko i imię nauczyciela.
  2. nazwę realizowanych zajęć.
  3. wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach.
  4. wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału macierzystego.
  5. rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach.
  6. wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych okresach szkolnych.
  7. wykaz ocen śródrocznych i rocznych.
 9. Nauczyciel, który jest zobowiązany do prowadzenia własnego dziennika lekcyjnego jest zobowiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej dokumentacji szkolnej.
 10. Nauczyciele dokumentują realizację godzin w dziennikach świetlicy lub dziennikach innych zajęć.
 11. Dziennik , o którym mowa w ust.10 zawiera:
  1. imię i nazwisko nauczyciela
  2. wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach
  3. dokumentacje potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:
   1. kółka zainteresowań, z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, tematyką poszczególnych zajęć,
   2. zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym, z tematyką zajęć, lista uczniów,
   3. zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką,
   4. rozliczenie semestralne zrealizowanych godzin.
  4. wyniki ewaluacji.
  5. potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 12. Dziennik Wychowawcy, Dziennik Lekcyjny Nauczyciela i Dziennik Zajęć są własnością szkoły.

Rozdział 4

Organizacja wychowania i opieki

 • 1

Szkolny system wychowania

 1. 1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego.
 2. 2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły.
 3. 3. Program Wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
 4. 4. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny.
 5. 5. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać: poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości, przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby, wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem, pomoc w tworzeniu systemu wartości, strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie, budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami, wspólne narady wychowawcze, tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy, aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska, szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”, strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne, promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.
 6. 6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
 7. 7. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.
 8. 8. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i zastępców dyrektora..
 9. 8. W arkuszu organizacji Szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 10. 9. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 • 3

Współpraca z rodzicami

 1. 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
 2. 2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:
 3. 1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych.
 4. 2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów
 5. 3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce.
 6. 4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły.
 7. 5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji.
 8. 6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci.
 • 4

Świetlica szkolna

 1. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.
 2.  2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 3. 3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 4. 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.
 5. 5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
 6. 6. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców /prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 10 września.
 7. 7. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.
 8. 8. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w zależności od możliwości szkoły.
 9. 9. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
 10. 10. Do zadań świetlicy należy: wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły, umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej, upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, wyrabianie u uczniów samodzielności, stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
 11. 11. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formie: zajęć specjalistycznych, zajęc wg indywidualnych zainteresowań uczniów, zajęć utrwalających wiedzę, gier i zabaw rozwijających i zajęć sportowych.
 12. 12. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.
 13. 13. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.
 14. 14. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I – IV, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
 15. 15. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 16. 16. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony nauczyciel świetlicy w porozumieniu z wychowawcą ucznia i dyrektorem.
 17. 17. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
 18. 18. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
 • 5

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

 1. 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodycznem mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
 2.  2. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 • 6

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy.

 1. 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.
 2. 2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole, koordynowania działań w szkole, zwiększenia skuteczności działania, ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami, doskonalenia umiejętności indywidualnych, zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje, doskonalenia współpracy zespołowej, wymiany doświadczeń między nauczycielami.
 3. 3. W szkole Podstawowej mogą być powołane zespoły stałe i doraźne.
 4. 4. Funkcjonowanie zespołów nauczycielskich określa Regulamin ich działania dostępny u Dyrektora Szkoły.
 5. 5. Nauczyciel zatrudniony w Szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
 6. 6. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
 7. 7. W Szkole Podstawowej powołuje się stałe zespoły:
 8. 1) Zespół Wychowawczy dla klas I – III i dla klas IV –VIII.
 9. 2) Zespół Nauczycieli Bloku Humanistyczno– Językowo – Artystycznego.
 10. 3) Zespół Nauczycieli Bloku Matematyczno – Przyrodniczego – Sportowego.
 11. 4) Zespół Analiz Jakości Kształcenia i Badań Edukacyjnych.
 12. 5) Zespól Wychowawczy dla oddziałów przedszkolnych.
 • 7

Nauczanie indywidualne

 1. 1.Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
 2. 2.Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.

DZIAŁ VI

Uczniowie Szkoły

Rozdział 1

Prawa i obowiązki uczniów

 1. 1. Uczeń w szkole ma prawo do:
 2. 1) wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na jego sytuację w szkole.
 3. 2) zapoznania go z przysługującymi mu prawami i uprawnieniami.
 4. 3) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich.
 5. 4) startowania i reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i przeglądach;
 6. 5) uczestniczenia lub nieuczestniczenia w nauce religii lub etyki.
 7. 6) korzystania z pomocy opiekuńczej i materialnej, w miarę możliwości finansowych szkoły.
 8. 7) zgłaszania (w sprawach spornych, sytuacjach konfliktowych) swoich zastrzeżeń do rzecznika praw uczniowskich, wychowawcy, pedagoga, wicedyrektora; sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora lub rady pedagogicznej, których decyzje są ostateczne.
 9. 2. Uczeń w szkole ma obowiązek:
 10. 1) przestrzegania zasad kultury współżycia.
 11. 2) dbania o honor i tradycje szkoły.
 12. 3) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej.
 13. 4) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i wszystkim ludziom poprzez społeczne akceptowane formy.
 14. 5) posiadać legitymację szkolną.
 15. 3. Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:
 16. 1) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób.
 17. 2) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi.
 18. 3) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych.
 19. 4) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
 20. 4. Nikt nie ma prawa do: wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.
 21. 5. Uczniowie mają prawo do:
 22. 1) zdobywania wiedzy oraz harmonijnego rozwoju własnej osobowości,
 23. 2) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 24. 3) znajomości celu lekcji oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji,
 25. 4) zwrócenia się do nauczyciela o wyjaśnienie niezrozumiałych partii materiału,
 26. 5) określenia przez nauczyciela czasu, w którym powinni uzupełnić braki wynikające z absencji,
 27. 6. Uczniowie mają obowiązek:
 28. a) systematycznego i aktywnego brania udziału w lekcji,
 29. b) przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
 30. c) uzupełnienia braków wynikających z absencji w określonym przez nauczyciela terminie, d) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie.
 31. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia,
 32. e) w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony.
 33. 7. Praca domowa:
 34. 1) uczniowie mają prawo do zminimalizowania ilości zadań domowych zadawanych z piątku na poniedziałek;
 35. 2) uczniowie mają obowiązek starannego i systematycznego wykonywania pracy domowej.
 36. 3) nauczyciele mają prawo:
 37. a) ustalenia zasad pracy domowej oraz kryteriów jej oceny.
 38. b) usprawiedliwiania niewykonania pracy domowej.
 39. 4) nauczyciele mają obowiązek uwzględnienia różnych okoliczności domowych i życiowych u swych uczniów, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązywanie się z pracy domowej.
 40. 5) rodzice mają obowiązek interesowania się pracą domową swego dziecka, a także zapewnienia właściwych warunków w mieszkaniu do swobodnej pracy dziecka.
 41. 6. Zeszyt przedmiotowy
 42. 1) Uczniowie mają prawo do ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do oceny, co jakiś czas, swoich starań w tym zakresie.
 43. 2) Uczniowie mają obowiązek:
 44. a) starannego i systematycznego prowadzenia zeszytu.
 45. b) posiadania zeszytu przedmiotowego na lekcji.
 46. 3) Nauczyciele mają obowiązek ukierunkowania i kontrolowania zeszytu uczniowskiego.
 47. 4) Rodzice mają obowiązek przeglądania zeszytów swoich dzieci, zachęcania do staranności w prowadzeniu zeszytu.
 48. 7. Podręcznik przedmiotowy.
 49. 1) uczniowie mają obowiązek posiadania i szanowania podręczników szkolnych, zwłaszcza udostępnianych przez bibliotekę lub nauczyciela przedmiotu.
 50. 2) nauczyciele mają prawo do wyboru podręcznika do prowadzenia swego przedmiotu, jeżeli podręcznik nie jest określony z góry.
 51. 3) nauczyciele mają obowiązek poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o swej decyzji dotyczącej wyboru podręcznika: uczniów i ich rodziców, a także władze szkoły.
 52. 4) rodzice mają obowiązek zakupienia dla swego dziecka kompletu podręczników i niezbędnych pomocy wskazanych przez szkołę lub poinformowania placówki o problemach w ich zakupie.
 53. 8. Sprawdzian.
 54. 1) Uczniowie mają prawo do:
 55. a) znajomości wymagań przedmiotowych przewidzianych sprawdzianem.
 56. b) najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie.
 57. c) do określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 58. d) otrzymania poprawionej pracy kontrolnej w ciągu 2 tygodni, kartkówki w ciągu 7 dni, wyjątek stanowi nieobecność nauczyciela.
 59. e) otrzymania do domu, na własną prośbę lub prośbę swoich rodziców, poprawionych prac kontrolnych na czas określony za zgodą nauczyciela.
 60. 2) Nauczyciele mają prawo do:
 61. a) zmiany formy egzekwowania wiedzy w przypadkach powtarzającego się unikania sprawdzianów.
 62. b) dokonania bez zapowiedzenia krótkiego, pisemnego sprawdzianu obejmującego co najwyżej materiał z 3 ostatnich tematów (tzw. „kartkówka”); w uzasadnionych przypadkach samorząd klasy może zaproponować nauczycielowi przesunięcie terminu kartkówki, jednak decyzja należy wyłącznie do nauczyciela.
 63. 3) Nauczyciele mają obowiązek:
 64. a) przestrzegania zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami tego typu w tygodniu i w ciągu dnia szkolnego.
 65. b) wpisywania terminu sprawdzianu ołówkiem w dzienniku lekcyjnym.
 66. c) oddania sprawdzianów nie później niż 2 tygodnie po ich przeprowadzeniu.
 67. 4) Rodzice mają prawo do zapoznania się z pracami kontrolnymi swojego dziecka.
 68. 9. Ocena szkolna.
 69. 1) Uczniowie mają prawo do:
 70. a) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania.
 71. b) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 72.  c) nieotrzymywania ocen niedostatecznych w następujące dni: od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w nowym roku szkolnym do 15 września, w pierwszy dzień po przerwach świątecznych i semestralnych; w poniedziałki po tygodniu, w którym zajęcia dydaktyczne odbywały się w sobotę, po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (uczeń sam winien zgłosić to nauczycielowi), po zakończonej wycieczce szkolnej (na wniosek opiekuna wycieczki), raz w ciągu semestru być nieprzygotowanym do zajęć bez przyczyny.
 73. d) odwołania się od ocen śródrocznych i rocznych według przepisów zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 74. e) poinformowania ich o sposobach sprawdzania osiągnięć.
 75. f) sprawiedliwości i jawności w ocenianiu.
 76. 2) Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych, za uniemożliwianie nauczycielowi prawidłowego oceniania ich postępów.
 77. 3) Nauczyciele mają prawo do oceniania zgodnie z przedstawionymi wymaganiami.
 78. 4) Nauczyciele mają obowiązek:
 79. a) systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym,
 80. b) bezstronnego, obiektywnego i sprawiedliwego oceniania, zgodnego z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,
 81. c) poinformowania ustnie ucznia i w porozumieniu z wychowawcą, pisemnie jego rodziców o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotu, na miesiąc przed zakończeniem 1 okresu lub roku. Potwierdzenie przyjęcia tej informacji umieszczane jest poprzez podpis rodzica w Dzienniku Wychowawcy.
 82. 5) Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za rzetelną i sprawiedliwą ocenę postępów swoich uczniów i za informowanie rodziców o tej ocenie, szczególnie o zagrożeniach dotyczących promocji ucznia do klasy wyższej.
 83. 6) Rodzice mają prawo do bieżącej informacji o postępach dziecka, a także zapoznania się z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania
 84. 7) Rodzice mają obowiązek:
 85. a) współpracy z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności,
 86. b) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.
 87. 10. Frekwencja.
 88. 1) Uczniowie mają prawo do opuszczania lekcji tylko z powodu choroby i bardzo ważnych przyczyn osobistych.
 89. 2) Uczniowie mają obowiązek:
 90. a) regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne.
 91. b) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 1 tygodnia; po tym czasie nieobecność będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia).
 92. 3) Nauczyciele mają prawo do domagania się usprawiedliwienia w terminie.
 93. 4) Nauczyciele mają obowiązek na każdej lekcji sprawdzania obecności uczniów.
 94. a) wpisywania na listę wagarowiczów uczniów, którzy mają więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu.
 95. b) usprawiedliwiania tylko tych nieobecności, które wynikły z choroby lub bardzo ważnych spraw osobistych.
 96. c) w razie nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, wychowawca kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami) celem wyjaśnienia absencji. Gdy podjęte działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, wychowawca podejmuje dalsze prawne kroki.
 97. 5) Rodzice mają prawo do:
 98. a) odpowiedzialnego decydowania o opuszczaniu przez dziecko zajęć szkolnych.
 99. b) usprawiedliwiania nieobecności.
 100. 6) Rodzice mają obowiązek:
 101. a) czuwania nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego.
 102. b) dopilnowania, aby dziecko w terminie dostarczyło usprawiedliwienie.
 103. c) kontaktowania się z wychowawcą, kiedy dziecko wagaruje.
 104. 11. Impreza klasowa, dyskoteka.
 105. 1) Uczniowie mają prawo do organizowania różnego rodzaju imprez klasowych i dyskotek za zgodą dyrektora i przy współpracy wychowawcy klasy, nauczyciela opiekuna.
 106. 2) Uczniowie mają obowiązek:
 107. a) przygotowania miejsca, sprzętu i scenariusza imprezy.
 108. b) zorganizowania służby porządkowej.
 109. c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kultury.
 110. 3) Nauczyciele mają obowiązek:
 111. a) uzgodnienia terminu imprezy z dyrekcją szkoły na tydzień przed planowaną imprezą.
 112. b) zadbania o bezpieczną zabawę.
 113. 4) Rodzice mają prawo uczestniczenia w przygotowaniu imprezy klasowej, dyskoteki szkolnej.
 114. 5) Rodzice mają obowiązek:
 115. a) dostarczyć pisemną zgodę na samodzielny powrót z imprezy szkolnej lub pozaszkolnej.
 116. b) zadbania o pełne bezpieczeństwo swoich dzieci w trakcie powrotu do domu.
 117. 6) Szkoła oczekuje współpracy rodziców przy organizacji i przebiegu (nadzór) imprez ogólnoszkolnych.
 118. 12. Wycieczka.
 119. Wyjazd może odbyć się przy udziale co najmniej 80% stanu klasy. W uzasadnionych przypadkach zasada nie musi być stosowana.
 120. 1) Uczniowie mają prawo do:
 121. a) uczestniczenia w wycieczkach zorganizowanych przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu za wiedzą i zgodą rodziców.
 122. b) współdecydowania o celu i terminie wycieczki.
 123. 2) Uczniowie mają obowiązek:
 124. a) bezwzględnego przestrzegania zasad BHP w czasie wycieczki.
 125. b) przekazywania rodzicom informacji dotyczących wycieczki.
 126. c) uzyskania pisemnej zgody na wyjazd od rodziców.
 127. 3) Nauczyciele mają prawo do:
 128. a) współdecydowania o miejscu, celu i terminie wycieczki.
 129. b) odmowy zorganizowania wycieczki, jeżeli uczniowie rażąco nie stosują się do Statutu Szkoły.
 130. c) odmowy wciągnięcia na listę uczestników wycieczki ucznia, który rażąco nie przestrzega regulaminów szkolnych.
 131. d) pobrania zaliczki, która nie ulega zwrotowi, jeśli przekazana została organizatorowi wyjazdu.
 132. 4) Nauczyciele mają obowiązek:
 133. a) przypomnienia przed każdą wycieczką zasad bezpieczeństwa potwierdzonego wpisem w karcie wycieczki.
 134. b) zadbania o bezpieczeństwo uczniów, w tym zapewnienia odpowiedniej ilości opiekunów.
 135. c) poinformowania o planach wyjazdów uczniów i rodziców.
 136. d) określenia gdzie, w jakim celu i kiedy odbywa się wycieczka oraz jaki jest przewidywany koszt.
 137. e) dostarczenia dyrekcji pełnej dokumentacji (m.in. listy obecności i karty wycieczki z adresem i telefonem miejsca pobytu).
 138. 5) Rodzice mają prawo do:
 139. a) pełnej wcześniejszej informacji o planowanych wycieczkach.
 140. b) współdecydowania o miejscu, terminie i kosztach wycieczki.
 141. 6) Rodzice mają obowiązek zapewnienia odpowiedniego ekwipunku zgodnego z programem, celami i założeniami wycieczki.
 142. 13. Zajęcia pozalekcyjne
 143. 1) Uczniowie mają prawo do: a) zgłaszania potrzeb w zakresie organizacji interesujących ich zajęć.
 144. b) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, jeżeli nie kolidują one z zajęciami lekcyjnymi. c) wyboru rodzaju powyższych zajęć odpowiadających ich zainteresowaniom.
 145. d) działania w samorządzie uczniowskim, wybierania i bycia wybieranym do samorządu klasowego i szkolnego, wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu.
 146. 2) Uczniowie mają obowiązek zrezygnowania z zajęć pozalekcyjnych, gdy wpływają one na ich absencję w szkole lub obniżenie wyników w nauce.
 147. 3) Nauczyciele mają prawo do: a) określenia charakteru prowadzonych przez siebie zajęć, b) wyboru form pracy na tych zajęciach, c) interwencji, gdy zajęcia pozaszkolne mają negatywny wpływ na obecność dziecka w szkole lub wyniki w nauce.
 148. 4) Nauczyciele mają obowiązek organizowania ogólnodostępnych zajęć pozalekcyjnych po zajęciach szkolnych.
 149. 5) Rodzice mają prawo do współdecydowania o wyborze zajęć pozalekcyjnych.
 150. 6) Rodzice mają obowiązek pomocy dziecku w zachowaniu równowagi pomiędzy zajęciami obowiązkowymi i pozalekcyjnymi.
 151. 14. Strój codzienny i odświętny.
 152. 1) Uczniowie mają prawo do zachowania swojego stylu i indywidualności w ubiorze, w granicach określonych niniejszym statutem.
 153. 2) Uczniowie mają obowiązek:
 154. a) do zachowania schludnego, skromnego (niewyzywającego i nieprowokującego) wyglądu; ubierania się czysto i estetycznie, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami (np. niepropagującymi subkultury młodzieżowe).
 155. b) posiadania czystych, naturalnych włosów, fryzury estetycznej.
 156. c) niestosowania makijażu i malowania paznokci.
 157. d) zostawiania okryć wierzchnich oraz obuwia zmiennego w szatni.
 158. e) noszenia stroju galowego w uroczyste dni szkolne, reprezentowania szkoły w obchodach świąt państwowych, (dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa jednobarwna spódnica, chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie lub garnitur).
 159. f) dbania o to, aby elementy ubioru. nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz koleżanek i kolegów.
 160. g) nieprzynoszenia do szkoły cennych elementów stroju, biżuterii, wartościowych przedmiotów, telefonów komórkowych.
 161. 3) Nauczyciele mają prawo do: do zwrócenia uwagi uczniowi, jeśli jego ubiór jest niewłaściwy, poproszenia o rozmowę rodziców, jeśli uczeń rażąco narusza regulamin dotyczący ubioru szkolnego, obniżenia oceny z zachowania w przypadku nieprzestrzegania powyższych obowiązków.
 162. 4) Nauczyciele mają obowiązek: zwrócenia uwagi uczniowi, a nawet zażądania zdjęcia elementów ubioru, które stanowią dla niego i innych zagrożenie, powiadamiania rodziców o nierespektowaniu przez ucznia jego obowiązków dotyczących stroju.
 163. 5) Rodzice mają obowiązek:
 164. a) dbania o czysty i estetyczny wygląd swego dziecka,
 165. b) w sytuacjach trudnych współpracowania ze szkołą.
 166. 15. Mienie szkolne.
 167. 1) Uczniowie mają prawo do:
 168. a) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów.
 169. b) bezpiecznych warunków pracy w szkole.
 170. 2) Uczniowie mają obowiązek:
 171. a) dbałości o dobro wspólne, ład i porządek w szkole.
 172. b) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych.
 173. c) zgłaszania nauczycielom i innym pracownikom szkoły zauważonych usterek.
 174. 3) Nauczyciele mają prawo do:
 175. a) wyciągania konsekwencji z aktów celowego niszczenia mienia przez uczniów.
 176. b) pociągnięcia do odpowiedzialności finansowej rodziców za wszelkie szkody poczynione przez ich dzieci.
 177. 4) Nauczyciele mają obowiązek:
 178. a) zgłaszania dyrekcji, jeżeli mienie szkolne stanowi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
 179. b) zgłaszania dyrekcji aktów wandalizmu i celowego niszczenia mienia szkoły.
 180. 5) Rodzice ponoszą odpowiedzialność za pokrycie kosztów naprawy celowych zniszczeń dokonanych przez ich dzieci.
 181. 16. Zachowanie, bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
 182. 1) Uczniowie mają prawo do:
 183. a) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.
 184. b) bezpiecznych warunków nauki w szkole oraz właściwej organizacji wycieczki, biwaku lub wyjścia poza szkołę.
 185. c) wymagania od innych, aby nie szkodzili ich zdrowiu.
 186. 2) Uczniowie mają obowiązek:
 187. a) bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 188. b) nieopuszczania terenu szkoły podczas lekcji i przerw.
 189. c) brania udziału w programach profilaktycznych i profilaktyczno-zdrowotnych proponowanych w ramach zajęć szkolnych.
 190. d) nieszkodzenia sobie na zdrowiu przez np. używanie narkotyków, papierosów, alkoholu i „dopalaczy” itd.
 191. e) unikania zabaw i zachowań, które mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała lub kalectwa. f) nieprzynoszenia do szkoły przedmiotów ogólnie uważanych za niebezpieczne.
 192. 3) Nauczyciele mają prawo do:
 193. a) zwrócenia uczniowi uwagi, jeśli jego zachowanie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych.
 194. b) odebrania uczniowi przedmiotu niebezpiecznego.
 195. 4) Nauczyciele mają obowiązek:
 196. a) dbania o zdrowie psychiczne uczniów, rozładowywania ich napięć i niepokojów, frustracji, konfliktów sumienia.
 197. b) bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 198. c) zapoznania uczniów z przepisami bhp i ppoż.
 199. d) sprawdzenia przed każdymi zajęciami, czy warunki nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia czy życia uczniów i bezzwłocznego zgłaszania kierownictwu szkoły zauważonych zagrożeń. e) zawiadomienia władz szkoły, jeśli zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla zdrowia innych.
 200. f) wzywania rodziców w takich przypadkach.
 201. g) współpracowania z policją i strażą miejską w przypadkach szczególnie trudnych.
 202. 5) Nauczyciele - wychowawcy mają obowiązek:
 203. a) regularnie co miesiąc ustalać oceny z zachowania swoich wychowanków.
 204. b) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej.
 205. c) utrzymywać stały kontakt z rodzicami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu ucznia, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych
 206. d) współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rzeszowie.
 207. 6) Rodzice mają prawo do:
 208. a) do bieżącej informacji o zachowaniu swego dziecka.
 209. b) znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowawczego szkoły i wychowawcy klasowego c) zgłaszania do programu wychowawczego swoich propozycji, d) współudziału w pracy wychowawczej.
 210. e) do wymagania, aby jego dziecko nie było narażone na zachowania niebezpieczne, zagrażające jego zdrowiu.
 211. 7) Rodzice mają obowiązek:
 212. a) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną
 213. b) dbania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły przedmiotów niebezpiecznych.
 214. c) współpracowania ze szkołą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i zdrowotnych.

Rozdział 2

Nagrody i kary

 • 1

Nagrody

 1. 1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę.
 2. 2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 3. 3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
 4. a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich.
 5. b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej.
 6. c) dyplom
 7. d) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów.
 8. e) nagrody rzeczowe,
 9. 4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły;
 10. 5. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
 11. 6) Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, zgodnie z regulaminem.
 • 1

Kary

 1. 1.Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.
 2. 2) Ustala się następujące rodzaje kar:
 3. a) uwaga ustna nauczyciela.
 4. b) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag.
 5. c) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika, d) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora.
 6. e) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców.
 7. f) przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej)
 8. g) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, dopuszcza się kradzieży, wchodzi w kolizje z prawem, demoralizuje innych uczniów, permanentnie narusza postanowienia statutu.
 9. 3) Kara wymierzana jest na wniosek:
 10. a) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły.
 11. b) Rady Pedagogicznej.
 12. c) innych osób.
 13. 4) Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
 14. a) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie.
 15. b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy.
 16. c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.
 • 3

Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły

 1. 1. Rada Pedagogiczna szkoły wchodzącej może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
 2. 2. Wykroczenia stanowiące podstawę do będące złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:
 3. 1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły.
 4. 2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków.
 5. 3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych.
 6. 4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego.
 7. 5) kradzież.
 8. 6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo.
 9. 7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej.
 10.  8) czyny nieobyczajne.
 11. 9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby.
 12. 10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących.
 13. 11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej.
 14. 12) fałszowanie dokumentów szkolnych.
 15. 13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
 16. 3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.
 • 4

Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły

 1. 1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.
 2. 2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoły.
 3. 3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
 4. 4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. 5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
 6. 6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
 7. 7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
 8. 8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.
 9. 11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 10. 12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

Rozdział 3

Formy pomocy uczniom

 • 1

Pomoc o charakterze socjalnym

 1. 1. Pomocą materialną o charakterze socjalnym jest:
 2. 1) stypendium szkolne.
 3. 2) zasiłek szkolny.
 4. 2. Stypendium szkolne.
 5. 1) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń będący mieszkańcem Gminy Świlcza, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w każdym roku szkolnym przez właściwego ministra.
 6. 2) Stypendium nie przysługuje:
 7. 1) uczniom klas zerowych.
 8.  2) uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Świlcza.
 9. 3) Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w Urzędzie Gminy Świlcza. W przypadku utraty dochodu w ciągu trwania roku szkolnego istnieje także możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. Jeżeli natomiast ustaną przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego to wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium. Stypendium szkolne wówczas wstrzymuje się lub cofa.
 10. 2. Zasiłek szkolny:
 11. 1) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 12. 2) zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 13. 3) wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 14. 4) o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 15. 3. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy uchwala Rada Gminy Świlcza.

Rozdział 4

Warunki stosowania sztandaru Szkoły, godła Szkoły oraz ceremoniału Szkoły

Warunki stosowania sztandaru Szkoły, godła Szkoły oraz ceremoniału Szkoły określa Regulamin dostępny u Dyrektora Szkoły.

Rozdział 5

Biblioteka

 1. 1. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.
 2. 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.

DZIAŁ VII

Rozdział 1

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 • 1.

Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:

 1. 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia.
 2. 2) zachowanie ucznia.
 • 2

Zasady stosowane w ocenianiu:

 1. 1. uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.
 2. 2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
 3. 3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
 4. 4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
 5. 5) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.
 • 3

Jawność oceny

 1. 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.
 2. 2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
 3. 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania.
 4. 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 5. 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 6. 4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniom na zajęciach dydaktycznych, a ich rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniach ogólnych i konsultacjach indywidualnych w postaci komentarza ustnego lub pisemnego.
 8. 4. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.
 9. 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.
 10. 6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 11. 7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.
 12.  8. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 7 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.
 13. 9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia .
 14. 10. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego, w przypadku, gdy wprowadzono drugi język obcy.
 15. 11. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.11, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia.
 16. 12. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.
 • 4

System oceniania na I etapie edukacyjnym

 1. 1. W klasach I – III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe z wyjątkiem j. angielskiego i religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia.
 2. 2. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić.
 3. 3. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia, wypowiedzi.
 4. 4. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy
 5. tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.
 6. 5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).
 7. 6. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku comiesięcznych konsultacji.
 8. 7. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.
 9. 8. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:
 10. 1) słowną wyrażoną ustnie.
 11. 2) pisemną.
 12. 3) wyrażoną symbolem graficznym
 13. 4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.
 14. 9. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
 • 5

Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV -VIII

 1. 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV –VIII ustala się w stopniach według skali:
 2. stopień celujący – 6 stopień bardzo dobry – 5 stopień dobry – 4 stopień dostateczny – 3 stopień dopuszczający – 2 stopień niedostateczny – 1
 3. 2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.
 4. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się wstawianie ( +) i ( -) w ocenianiu bieżącym.
 5. 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 6. 4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
 7. 5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 8. 6. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
 9. 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania, uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe), posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych, z przedmiotu sztuka - poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne).
 10. 2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych.
 11. 3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych ( około 75%), poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne.
 12. 4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych (w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami, rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi.
 13. 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień, słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli.
 14. 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności, nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
 15. 7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
 16. 1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu)
 17. 2) testy.
 18. 3) kartkówki z trzech ostatnich tematów.
 19. 4) prace domowe.
 20. 5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji.
 21. 6) różnego typu sprawdziany pisemne.
 22. 7) wypowiedzi ustne.
 23. 8) praca w zespole.
 24. 9) testy sprawnościowe.
 25. 10) prace plastyczne i techniczne.
 26. 11) wiadomości i umiejętności muzyczne
 27. 8. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:
 28. 1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową: zasady przeprowadzania:
 29. a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.
 30. b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
 31. 2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji ; zasady przeprowadzania:
 32. a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni.
 33. b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany.
 34. c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa,
 35. 3) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.
 36. 9. W pracy pisemnej ocenie podlega: zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, sposób prezentacji, konstrukcja pracy i jej forma graficzna, język, estetyka zapisu.
 37. 10. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: znajomość zagadnienia, samodzielność wypowiedzi, kultura języka, precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
 38.  11. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają następujące umiejętności: planowanie i organizacja pracy grupowej, efektywne współdziałanie, wywiązywanie się z powierzonych ról, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
 39. 12. Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 6 /sześć / ocen, a jeśli w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna liczba ocen w semestrze wynosi 3 /trzy/.
 40. 13. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) i winne być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 41. 14. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.
 42. 15. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 43. 16. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe z języka polskiego i matematyki poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace pisemne z języka polskiego wszystkie winny być zaopatrzone w recenzje i omówione na lekcji oraz dane uczniom do wglądu.
 44. 17. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca semestru.
 45. 18. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości.
 46. 19. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo. Jeżeli przypada jedna godzina tygodniowo – to 1 nieprzygotowanie. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do zeszytu przedmiotowego ”nie przygotowany” i datę, a do dziennika lekcyjnego skrót „np”. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.
 47. W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub dyrektor szkoły.
 48. 20. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.
 49. 21. Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego /ponad ustaloną zasadę /odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym znakiem /- / i mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 50. 22. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali:
 51. 1) stopień dobry – 4 – db.
 52. 2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb.
 53. 3) stopień celujący – 6 – cel.
 54. 23. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny zawarte wg zasady:
 55. 1) 100% i ½ zadania dodatkowego – celujący.
 56. 2) 90% - 100% - bardzo dobry.
 57. 3) 75% - 89% - dobry.
 58. 4) 51% - 74% - dostateczny.
 59. 5) 35% - 50% - dopuszczający.
 60. 6) < 35% - niedostateczny.
 61. 24. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.
 • 6

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 1. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
 2. 2. Semestr pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej przed feriami zimowymi, a semestr drugi trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych do zakończenia roku szkolnego.
 3. 3. Klasyfikowacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie.
 4. 4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego okresu.
 5. 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 6. 6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.
 7. 7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 8. 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 9. 9. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
 10. 10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.
 11. 11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
 12. 12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 13. 13. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.
 • 7
 1. 1. Przed semestralnym i rocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego semestralnych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie:
 2. 1) najpóźniej 7 dni wcześniej nauczyciele informują uczniów, a wychowawca klasy rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych i o klasyfikacyjnej ocenie zachowania,
 3. 2) miesiąc wcześniej nauczyciele uczący informują ucznia i wychowawcę o przewidywanej klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej, a wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na spotkaniu rodzicielskim lub pisemnie wysyłając informację do domu ucznia. Dokładne terminy z zachowaniem zawartych w pkt 1 i 2 określa w zarządzeniu dyrektor szkoły.
 4. 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.
 5.  3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 • 8

Ocenianie zachowania

 1. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 2. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 3. 1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. 2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 7. 5. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:
 8. 1) wzorowe – wz, 2) bardzo dobre – bdb, 3) dobre – db, 4) poprawne – pop, 5) nieodpowiednie – ndp, 6) naganne – ng
 9. 6. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.
 10. 7. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.
 11. 8. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.
 12. 9. W ciągu okresu /nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w klasowym zeszycie uwag. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.
 13. 12. Na podstawie wpisów w zeszycie uwag i ocen cząstkowych - miesięcznych, na siedem dni przed zakończeniem pierwszego semestru (przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej) i na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego, wychowawca klasy wypełnia Arkusz Szkolnych Osiągnięć Ucznia, który będzie podstawą do zaproponowania uczniowi oceny.
 14. 13. Kopię arkusza przekazuje się niezwłocznie uczniowi klas 4-8, lub rodzicowi uczniów klas 1-3; do zapoznania się z proponowaną oceną.
 15. 14. Podpisany arkusz przez rodzica (prawnego opiekuna) ucznia, niezwłocznie przekazywany jest w drodze odwrotnej wychowawcy.
 16. 15. Nie przekazanie wychowawcy Arkusza, nie stanowi przeszkód w procedurze wystawiania ostatecznej oceny z zachowania.
 17. 16. W ciągu trzech dni (roboczych) od momentu otrzymania wiadomości o proponowanej ocenie z zachowania uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć uzasadniony wniosek (na piśmie) o uzyskanie wyższej niż proponowana ocena z zachowania.
 18. 17. Wychowawca klasy niezwłocznie w oparciu o nowe argumenty w uzasadnieniu wniosku podejmuje (po uzyskaniu opinii nauczycieli uczących w danej klasie) decyzję o: podwyższeniu oceny lub w razie wątpliwości przedstawia na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej według szczegółowej procedury zawartej w WSO z zachowania.
 19. 18. Ustalona w ten sposób przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 20. 19. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
 21. 20. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 22. 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 23. 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
 24. 3) dbałość o honor i tradycje szkoły.
 25. 4) dbałość o piękno mowy ojczystej.
 26. 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
 27. 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
 28. 7) okazywanie szacunku innym osobom.
 29. 21. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej nagannej z zachowania.
 30. 22. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 31. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Komisja uchwala Regulamin działania.
 32. 23. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 33. 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
 34. 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 35. 24. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
 36. 1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych
 37. 2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia
 38. 3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 39. 4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne
 40. 5) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się
 41. 6) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego
 42. 7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych.

25. Kryteria ocen z zachowania

 1. 1. Wzorowe: Otrzymuje uczeń, który: systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do swoich możliwości i zdolności, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem, interesuje się postacią patrona szkoły, zna hymn szkoły i pieśń o patronie szkoły, rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań, reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, organizację, nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje, zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów, przejawia troskę o mienie szkoły, zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne, tarczę i schludny wygląd, zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki), reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym, wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe, poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film ), zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych, zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym, przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym, jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje), zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.
 2. 2. Bardzo dobre: otrzymuje uczeń, który: używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajomych, przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych, zna i chętnie śpiewa hymn szkoły i pieśń o patronie szkoły, przejawia troskę o mienie szkoły, pomaga słabszym i młodszym kolegom, nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych, kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych, bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, przestrzega zasad higieny osobistej, nigdy nie ulega nałogom, bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie spóźnia się na zajęcia szkolne, zawsze nosi tarczę szkolną i odpowiedni strój, zmienia obuwie, chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.
 3. 3. Dobre: otrzymuje uczeń, który: spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej, punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia, przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami, inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły, prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów, zna symbole szkoły, hymn, pieśń o patronie, nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą, przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach i imprezach szkolnych, dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu, prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych, nie ulega nałogom, rozumie i stosuje normy społeczne, szanuje mienie społeczne, przestrzega wymagań regulaminu szkolnego, pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy, wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły, nie obraża innych osób.
 4. 4. Poprawne: otrzymuje uczeń, który: sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne, ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych, sporadycznie spóźnia się na lekcje, nie zna hymnu szkoły i pieśni o patronie szkoły, nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy, zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu, zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, zdarza mu się zapominać tarczy i wymaganego stroju, sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych, czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego błędu, zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią, zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą, na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie, 15) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, używa zwrotów grzecznościowych, czasem pomaga koleżankom i kolegom.
 5. 5. Nieodpowiednie: otrzymuje uczeń, który: jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, wielokrotnie spóźnia się na lekcje, opuścił więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia, często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji, nie nosi tarczy, obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia, niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne, w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych, jest agresywny w stosunku do rówieśników, lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa, wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg uroczystości szkolnych, używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią ( wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia na basenie), często zaniedbuje higienę osobistą, ulega nałogom, ma negatywny wpływ na swoich kolegów, lekceważy ustalone normy społeczne, nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.
 6. 6. Naganne: otrzymuje uczeń, który: nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje, nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli, nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego, jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły, poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne i innych, bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia, nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu, ulega nałogom, celowo niszczy mienie szkoły, wchodzi w konflikt z prawem, swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny.
 • 9

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej, rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

 1. 1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa. Przy czym uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy
 2. 2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
 3. 1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby).
 4. 2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach.
 5. 3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych.
 6. 4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych. 5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.
 7.  3. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
 8. 4. Wychowawca klasy po sprawdzeniu, iż uczeń spełnienia wymogi wraz z nauczycielem przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
 9. 5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
 10. 6. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
 11. 7. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
 12. 8. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
 13. 9. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
 • 10

Egzamin klasyfikacyjny

 1.  1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. 2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
 3. 3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. 4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.
 5. 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.
 6. 6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.
 7. 7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 8. 8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 9. 9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 10. 10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 11. 11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 12. 1) dyrektor Szkoły
 13. 2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 14. 12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 15. 13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 16. 14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 17. 15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 18. 16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 19. 17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
 • 11

Egzamin poprawkowy

 1. 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. 3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 4. 4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
 5. 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

 W skład komisji wchodzą:

 1. 1) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji.
 2. 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący.
 3. 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 4. 7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym.
 5. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
 6. 8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
 7. 9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 8. 10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 9. 11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczną.
 10. 12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 11. 13. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 12. 14. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 13. 15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • 12

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

 1. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. 2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. 3. W skład komisji wchodzą:
 4. 1) Dyrektor Szkoły
 5. 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 6. 3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
 7. 4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 8. 5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 9. 6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 10. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 11. 8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 12. 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 13. 10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
 • 13

Promowanie i ukończenie Szkoły

 1. 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. 2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę z zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć szkoły. Może to mieć miejsce, gdy uczeń:
 3. 1) nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. 2) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu.
 5. 3) zachowuje się nieobyczajne.
 6. 4) stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów.
 7. 5) stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.
 8. 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 9. 4. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 10. 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
 11. 6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
 12. 7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 13.  8. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do sprawdzianu. Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.
 14. 9. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez kuratora oświaty.
 15. 10. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
 16. 11. Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 • 14

Egzamin ósmoklasisty

 1. 1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej.
 2. 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3. 3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
 4. 1) język polski;
 5. 2) matematykę;
 6. 3) język obcy nowożytny;
 7. 4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 8. 4. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 9. 5. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej.
 10. 6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Lubnie pełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty
 11. 7. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
 12. 8. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
 13. 9. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
 14. 10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.
 15. 11. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
 16. 12. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
 17. 13. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:
 18. 1) wynik z języka polskiego.
 19. 2) wynik z matematyki.
 20. 3) wynik z języka obcego nowożytnego.
 21. 4) wynik z przedmiotu do wyboru.
 22. 14. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 23. 15. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
 24. 16. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły - w przypadku gdy uczeń spełnił wszystkie wymagane warunki.
 • 15

Świadectwa szkolne

 1. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
 2. 2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
 3. 3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 4. 4. Uczeń szkoły, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 5. 5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
 6. 18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się :
 7. 1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół.
 8. 2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

DZIAŁ VIII

Oddziały Przedszkolne

Rozdział 1

Cele i zadania przedszkola

 • 1
 1. 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. 2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
 3. 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 4. 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 5. 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 6. 4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 7. 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 8. 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 9. 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 10. 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 11. 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 12. 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 13. 3. Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 14. 1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 15. 2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 16. 3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 17. 4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 18. 5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 19. 6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 20. 7) wychowanie przez sztukę.
 21. 8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 22. 9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 23. 10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną .
 24. 11) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 25. 12) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 26. 13) nauka języka obcego.
 • 2

Zadania przedszkola

 1. 1. Do zadań Przedszkola należy:
 2. 1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole.
 3. 2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb.
 4. 3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 5. 4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 6. 5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania.
 7. 6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. 7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej.
 9. 8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka.
 10. 9) wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola.
 11. 10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 12. 18) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu.
 13. 19) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
 14. 20) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji.
 15. 21) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów.
 16. 22) ochrona wychowanków przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie.
 17. 23) egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 18. 24) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego , zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.
 19. 25) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 • 3

 Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią

Pedagogiczno - psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 Rozdział 2

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera: szczegółowe cele edukacyjne, tematykę materiału edukacyjnego, wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów gotowych lub opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, bądź zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów) bądź zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
 5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielski i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu.
 6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
 7. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
 8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 10. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojgu nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.
 11. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 12. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:
  1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statutucie.
  2. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:
   1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela.
   2. co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),
   3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
   4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.
  3. opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu.
  4. przestrzeganie liczebności grup.

Rozdział 3

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu

 1. 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
 2. 2. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

Rozdział 4

Organizacja wychowania i organizacja zajęć rewalidacyjnych wychowankom niepełnosprawnym

 1. 1. W przypadku przyjęcia dziecka niepełnosprawnego Przedszkole zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne warunki do zajęć, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.
 2.  2. Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3.  3. Wychowankowi z niepełnosprawnością można przedłużyć okres wychowania przedszkolnego do 8 roku życia.
 4.  4. Decyzję o przedłużeniu pobytu dziecka w przedszkolu podejmuje Dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku szkolnym.
 5.  5. Przedłużenie nauki niepełnosprawnemu dziecku może być dokonane w przypadkach:
 6. 1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, kształcenia przedszkolnego utrudniających podjęcie nauki w szkole podstawowej spowodowanych dysfunkcjami;
 7. 2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do szkoły.
 8. 6. Wychowankowi niepełnosprawnemu przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na dziecko.
 9. 7.Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor przedszkola umieszcza w szkolnym planie zajęć i arkuszu organizacyjnym.
 10. 8. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
 11. 9. Wychowanek niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu.
 12. Rozdział 5
 13.  Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim
 14.  1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 15. 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. 3. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z zatwierdzonym programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć.
 17. 4. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jemu dzieci. Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 18. 5. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci( sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.
 19. 6. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje zmieniającemu nauczycielowi wszelkie uwagi, a dotyczące wychowanków.
 20. 7. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby do sprawowania nadzoru.
 21. 8. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 22. 9. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów.
 23. 10. Wycieczki całodzienne dzieci poza teren przedszkola odbywają się za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Jeżeli wycieczka stanowi formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie wymaga się zgody rodzica/pranego opiekuna.
 24. 11. Na każde 10 dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. W przypadku korzystania ze środków transportu publicznego na każde 5 dzieci przypada jeden opiekun. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę w szczególnych przypadkach na łączenie funkcji kierownika z funkcją opiekuna.
 25.  12. Organami przedszkola są organy szkoły.
 26. Rozdział 6
 27. Organizacja wychowania i opieki w przedszkolu
 28. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 29. 2. Przedszkole jest 2 - oddziałowe.
 30. 3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6.30 do 16.30.
 31. 4. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.oo - 13.oo.
 32. 5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem wakacji, przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora.
 33.  6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 34. 7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.30.
 35. 8. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora.
 36. 9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 37. 10. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia umyzykalniające, rytmika, j. angielski, gimnastyka korekcyjna, religia. Zajęcia te prowadzone są w czasie płatnym, za wyjątkiem religii.
 38. 11. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 39. 12. Dyrektor szkoły powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli.
 40. 13. Dyrektor opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły i przedszkola do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.
 41. 14. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły i Przedszkola dyrektor , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 42. 15. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej
 43. 16. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą dzienniki zajęć grupowych w przedszkolu, w którym dokumentują przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu. Dzienniki prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami.
 44. 15. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe oprócz religii są organizowane w czasie płatnym.
 45. 16. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
 46. 1) 2 sale do zajęć dla poszczególnych grup.
 47.  2) salę rekreacyjną do gimnastyki korekcyjnej.
 48. 3) jadalnię.
 49. 4) szatnię dla dzieci.
 50. 5) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.
 51. 6) pokój zajęć logopedycznych.
 52. 7) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.
 53. 17. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 54.  18. Szczegółowe zasady rekrutacji i funkcjonowania przedszkola określa Regulamin przedszkola znajdujący się u Dyrektora.

DZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 1. 1.Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:
 2. 1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej.
 3.  2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4.  3) rady rodziców.
 5.  4) organu prowadzącego szkołę.
 6.  5) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 7. 1.Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.
 8. 2.Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.

                                                                                   

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 luty 2021 20:06 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 20:07 Bogdan Dworak