Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. u. z 2020 r., poz. 493)
 • Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19(Dz. U. z 2020 r., poz. 492)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Postanowienia ogólne

Regulamin kształcenia na odległość określa:

 1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
 2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),
 3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
 4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
 5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania,
 6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,
 7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania.

Postanowienia szczegółowe

 1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:
 2. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość poprzez aplikację Ms Teams,
 3. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada Dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Mrowli.
 4. Wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się na odległość. Czas trwania poszczególnych zajęć wynosił będzie od 20 do 30 min. Zajęcia odbywać się będą według przyjętego harmonogramu z dnia 1 września 2020 roku.
 5. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest e-dziennik Vulcan, platforma Ms Teams,
 6. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (e-podreczniki.pl), Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i innych zweryfikowanych przez   nauczyciela,
 7. Nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform (Ms Teams), wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne, zwłaszcza w klasach 7-8 (język polski, matematyka, języki obce), czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 20-30 minut,
 8. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych.
 9. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zamieszczenia materiałów pomocniczych w e-dzienniku w zakładce „zadania domowe” na każdy dzień zgodnie z obowiązującym dotychczas planem zajęć.
 10. Termin wykonania zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie.
 11. Praca ucznia (kontakt z nim) jest równoznaczna z obecnością ucznia na tych zajęciach,
 12. Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy),
 13. Wychowawca klasy ma za zadanie stale monitorować korzystanie przez uczniów z zamieszczanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy, niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły.
 14. Odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Kolejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację Dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.
 15. Podstawowymi materiałami do realizacji podstawy programowej podczas zajęć lekcyjnych prowadzonych online są podręcznik i posiadane przez ucznia ćwiczenia.
 16. Każdy uczeń posiada hasło i login do platformy Ms Teams. W sytuacji zagubienia proszony jest o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie wychowawcę lub Dyrektora szkoły w celu wygenerowania dodatkowego hasła.
 17. Wychowawcy klas zbierają informacje od uczniów lub rodziców o tym, że posiadają sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu w domu.
 18. Wychowawcy zgłaszają Dyrektorowi potrzeby uczniów w tym zakresie.
 19. Dyrektor udostępnia w przypadku braku komputerów u uczniów sprzęt szkolny (w miarę możliwości)

Sposób współpracy Dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:

 1. Dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.
 2. Wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane do dyrektora szkoły.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe (Ms Teams) i w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzenie na informacje.
 4. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez Dyrektora do szkoły.
 5. Możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej ( Ms Teams -obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania).
 6. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły,
 7. Każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas, i jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez e-dziennik czy platformę Ms Teams.
 8. Uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany materiał.
 9. Nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu (np. w przypadku awarii), zobowiązany jest do innej formy przesyłania niezbędnych do nauki materiałów uczniom lub korzystania w placówce ze szkolnego sprzętu.
 10. Nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów i rodziców w wyznaczonych przez siebie terminach po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Dyrektora szkoły i wpisie do harmonogramu. Informacje o prowadzonych konsultacjach nauczycielskich przekazują rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

 1. Lekcje z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach,
  w których występują w aktualnym planie lekcji, obowiązującym przed przejściem na zdalny system nauczania.
 2. Zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania przez ucznia nie przekraczał 30 minut.
 3. Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny.
 4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany zapisać temat, zadanie domowe, sprawdziany i kartkówki w e-dzienniku przy dniu, w którym faktycznie lekcja ma się odbyć. Wszystkie zadania i lekcje wprowadzone do dziennika muszą być zgodne z planem podanym wychowawcom.  W trakcie tygodnia nie można dokładać nowego materiału/lekcji, która nie była ujęta w tygodniowym planie pracy danej klasy.
 5. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do ustalenia raz w tygodniu konsultacji dla rodziców i uczniów w wymiarze 1 godz. w tygodniu dla danej klasy.
 6. Nauczyciel bibliotekarz, jeśli to możliwe udostępni bezpłatny dostęp do e –booków, jeśli takie znajdują się w Internecie.
 7. Nauczyciel świetlicy, w porozumieniu z nauczycielami zobowiązany jest do wspomagania uczniów nauce, pomocy w odrabianiu zadań domowych, proponowania zajęć i zabaw  w czasie wolnym ucznia.
 8. Pedagog zobowiązany jest do ustalenia godzin konsultacji dla rodziców i uczniów w wymiarze 1 godz. w tygodniu dla  każdej klasy. Informacje o tym fakcie przekazuje rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.
 9. W przypadku nauczycieli przedszkola obowiązuje wysyłanie kart pracy oraz inne materiały potrzebne  realizacji podstawy programowej.
 10. W przypadku nauczyciela logopedy – należy wysyłać wskazówki i ćwiczenia do rodziców, żeby mogli wykonywać ćwiczenia z dziećmi.

Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 2. Regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy.
 3. Zamieszczenia informacji o sposobie przeprowadzenia przez niego lekcji, czy zadania prac w e-dzienniku,
 4. Odnotowania w dzienniku planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów – sprawdzian 7 dni wcześniej, inne formy minimum na 3 dni wcześniej. Sprawdziany, testy czy kratówki przeprowadzane są poprzez aplikację Ms Teams.
 5. Przesyłania w określonym czasie tabeli z wykazem nadgodzin stałych, przydzielonych na dany okres rozliczeniowy Dyrektorowi szkoły.
 6. Obecności na zebraniach rady pedagogicznej (prowadzonych stacjonarnie  i on-line).
 7. We wpisie frekwencyjnym w każdej z klas na czas kształcenia na odległość wpisuje się oznaczenie: nz – nauczanie zdalne.
 8. W przypadku braku możliwości pracy ucznia online wychowawca przekazuje uczniowi i rodzicom zadania w formie papierowej z poprzedniego tygodnia do uzupełnienia; uzupełnienie zadań skutkuje wpisem obecności dziecka na zajęciach.
 9. Nauczyciele wychowawcy w przypadku przejścia na nauczanie zdalne w pierwszym tygodniu organizują spotkanie z rodzicami poprzez aplikację Ms Teams podczas którego informują rodziców o zagrożeniach w sieci. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy wychowawcami i rodzicami jest dziennik elektroniczny.

Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:

 1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość.

Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

 1. Podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac i sprawdzać jego wiedzę w postaci pytania, kartkówki, sprawdzianu, testu czy internetowego quizu.
 2. Każdy sprawdzian, test, quiz czy kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku z odpowiednim wyprzedzeniem (sprawdzian na 7 dni przed, a pozostałe formy na 2 dni przed), żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera  i Internetu w wyznaczonym czasie.
 3. Wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika w terminie maksymalnie do 14 dni od oddania wykonanej pracy przez ucznia.
 4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania.
 5. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie).
 6. Uczeń klas VII-VIII, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał zadanych prac może otrzymać ocenę niedostateczną.
 7. W jednym tygodniu mogą być maksymalnie dwa sprawdziany w danym oddziale lekcyjnym, kartkówek może być maksymalnie trzy. W danym dniu może być tylko jeden sprawdzian, jedna kartkówka, czy inny sposób przeprowadzenia oceniania całej klasy.

 Zadania rodziców

 1. Rodzice są zobowiązani do codziennej kontroli e - dziennika lekcyjnego i tego, czy uczniowie wypełniają swoje obowiązki,
 2. Rodzice są proszeni o zapewnienie dziecku właściwego sprzętu i miejsca do nauki.
 3. W przypadku zadawania nadmiernej ilości prac samodzielnych, rodzice są zobowiązania do poinformowania wychowawcy o tym fakcie, a wtedy nauczyciele zmodyfikują swoje lekcje.
 4. Rodzice proszeni są o przekazywanie informacji związanych z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu wychowawcom, nauczycielom czy Dyrektorowi szkoły poprzez dziennik elektroniczny lub kontakt telefoniczny.

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:

 1. Niniejszy punkt regulować będą odrębne przepisy (Statut szkoły)

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ………..r.