Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli

Mrowla 51, 36-054 Mrowla, Siedziba przedszkola: Mrowla 74
tel. 17 855-35-91, kom: 503407723


Szkolnictwo w Mrowli – historia

W Mrowli szkoła parafialna działała od czasu powstania parafii tj. prawdopodobnie od XV wieku, a na pewno od XVI. W roku pierwszej wizytacji parafii, szkoła już istniała. Świadczył o tym zapis w protokole powizytacyjnym sporządzonym na polecenie biskupa krakowskiego Radziwiłła. Zgodnie z zapisem niedaleko kościoła w Mrowli był dom zajmowany przez rektora szkoły – niejakiego Stanisława z Nockowej.

Nie ma pełnej informacji kiedy powstała pierwsza szkoła świecka w Mrowli. Plebania bowiem, gdzie dotychczas odbywała się nauka, spaliła się i wszystkie akta związane ze szkołą uległy zniszczeniu. Jak wynika z kroniki – powstanie szkoły miało miejsce w czasie, gdy proboszczem był ksiądz Wawrzyniec Kochmański (1810-1820) wielki zwolennik nauki. Pierwszym świeckim nauczycielem około roku 1820 był Piotr Lewicki.

W 1844 roku wybudowano nową szkołę wraz z mieszkaniem dla nauczyciela. Była to pierwsza szkoła świecka w Mrowli – nauczycielem był Jan Mańkiewicz. Piętnastego listopada 1911 roku – jednoklasowa szkoła w Mrowli przekształcona została w dwuklasową. Odtąd etat nauczycielski składać się miał z jednego nauczyciela kierującego i jednego nauczyciela stałego. Od czasów Władysława Fleszara pracowało po dwóch nauczycieli, byli oni nadani do pomocy.

W roku 1908 utworzono jednoklasową szkołę w Lipiu. Nauczycielem został Józef Thor, przeniesiony z Mrowli.

W latach 1909-1910 wybudowano w Mrowli szkołę murowaną o czterech salach lekcyjnych z dobudowanym domem dla kierownika szkoły. W dniu 24 września 1911 roku szkołę poświęcił ksiądz Henryk Siarkowski. Była to druga szkoła w Mrowli.

W związku ze zwiększającą się stale liczbą dzieci a niezmienioną bazą lokalową, powstała myśl o rozbudowie szkoły. Za kadencji pani kierownik Józefy Bielakowej został utworzony Komitet Dobudowy Szkoły, który z czasem przekształcił się w Komitet Budowy Szkoły. Nowa szkoła została oddana do użytku 6 grudnia 1970 roku. Po wybudowaniu nowego budynku "stara szkoła" (1971 r.) przeznaczona została do wychowania i kształcenia specjalnego. Po reformie szkolnictwa (1990 r.) budynek wraz z działką, z mocy prawa został przejęty przez Starostwo powiatu rzeszowskiego.

Po usilnych staraniach Wójta Gminy Świlcza Adama Dziedzica oraz księdza proboszcza Ryszarda Tokarza, działka wraz z budynkiem "Starej szkoły" została wykupiona przez Gminę. Po generalnym remoncie, utworzono w budynku "Starej szkoły" drugą lokalizację szkoły podstawowej (2021 r.) i przeniesiono oddział przedszkolny - "Skrzaty".  W budynku tym utworzono także Żłobek Gminny dla 31 dzieci.

 


Nadanie imienia szkole

24 stycznia 1985 roku odbyła się wielka uroczystość. Szkoła otrzymała imię wielkiej poetki - Marii Konopnickiej.

Punktualnie o godzinie 1230 rozpoczęła się uroczystość odśpiewaniem hymnu państwowego. Po hymnie głos zabrał przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Władysław Wilga, który przywitał serdecznie wszystkich zebranych gości. Następnie w kilku zdaniach, dyrektor szkoły Stanisław Długosz przedstawił historię szkoły. Akt nadania szkole imienia Marii Konopnickiej wręczył dyrektorowi Wicekurator Oświaty i Wychowania płk J. Stopyra. Po wręczeniu aktu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z imieniem szkoły.

W odsłonięciu tablicy uczestniczyli uczniowie:

    Anita Styka,
    Izabela Styka,
    Mariusz Długosz,
    Renata Wywióra,
    Renata Kloc,
    Zbigniew Bednarz.

Po odsłonięciu tablicy przemawiali zaproszeni goście. Po części oficjalnej uczniowie przedstawili program artystyczny przygotowany przez Aleksandrę Długosz i Martę Gorczycę.


Ufundowanie i przekazanie Sztandaru dla społeczności szkolnej

12 maja 1991 roku za kadencji mgr Ireny Ilnickiej Szkoła Podstawowa w Mrowli otrzymała sztandar. Sztandar poświęcił ks. biskup pomocniczy diecezji przemyskiej Stefan Moskwa. W uroczystości uczestniczyło wielu gości na czele z Kuratorem Oświaty oraz Wójtem Marianem Wójcikem. Od tego roku, w dniu 12 maja szkoła obchodzi swoje święto. Dzień ten jest wolny od zajęć dydaktycznych. Odbywają się tylko uroczystości poświęcone patronce Marii Konopnickiej.


W latach 2002 - 2009 w czasie pierwszej i drugiej kadencji dyrektora mgr Janusza Ostrowskiego, szkoła została poddana generalnemu remontowi:

 • Odwodniono i docieplono fundamenty,
 • Wyremontowano sanitariaty i łazienki szkolne,
 • Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych,
 • Rozbudowano budynek, który wzbogacił się o nową salę gimnastyczną, salę przedszkolną, łazienki z prysznicami oraz w windę dla osób niepełnosprawnych,
 • Zmieniono dach z płaskiego na wielopołaciowy,
 • Wykonano docieplenie murów oraz stropu szkoły,
 • Następnie wyremontowano korytarze i klasopracownie w starej części budynku (położono płytki na korytarzach i wykładziny PCV w klasach),
 • Wykonano nową kanalizację sanitarną oraz deszczową odprowadzającą ścieki i wodę deszczową z posesji,
 • Wykonano nowy parking dla nauczycieli oraz rodziców przywożących dzieci do szkoły,
 • Budynek szkoły przyjazny jest dla osób niepełnosprawnych - posiada windę, która sprzyja w przemieszczaniu się na piętro,
 • Wyposażono placówkę w wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

W latach 2009 - 2022 w czasie trzeciej i czwartej kadencji dyrektora Janusza Ostrowskiego, szkoła poddana była dalszej modernizacji:

Szkoła wzbogaciła się w nowoczesną pracownię komputerową z szerokopasmowym dostępem do Internetu, oraz  Centrum Informacji Multimedialnej. Zakup ten współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Strukturalnego. Wszystkie klasopracownie zostały wyposażone w tablice interaktywne oraz sprzęt komputerowy. Oddział klasy zerowej wzbogacił się w dywan interaktywny.

Pięknie zagospodarowano teren wokół szkoły i wykonano plac zabaw dla dzieci młodszych.

W 2009 dyrektor Janusz Ostrowski utworzył dziesięciogodzinny oddział przedszkolny, do którego zaczęły uczęszczać dzieci 3-4 letnie z Mrowli oraz z innych miejscowości z Gminy Świlcza. Od tego czasu w strukturze szkoły działały już dwa oddziały przedszkolne. W 2018 roku na prośbę rodziców dyrektor Janusz Ostrowski, za zgodą Wójta Adama Dziedzica utworzył trzeci oddział przedszkolny dla dzieci cztero i pięcioletnich.

W 2017 roku wykonano termomodernizację szkoły - wykonano fotovoltaikę oraz założono system solarny.

W 2018 roku wymieniono stare i zniszczone barierki i balustrady przy schodach na starej części budynku, na nowe chromoniklowe.

W 2019 roku wymieniono instalację CO z układu otwartego na zamkniętą oraz zamontowano nowe energooszczędne kotły.

W 2020 roku przy szkole wybudowano tartanowe, w pełni oświetlone boisko wielofunkcyjne do: piłki koszykowej, piłki ręcznej, siatkówki i tenisa ziemnego. Obok boiska wybudowano tartanową bieżnię 60 metrową oraz skocznię do skoku w dal. Przy boisku trawiastym zostały wybudowane piłkochwyty.

W grudniu 2020 roku zostały przeniesione liczniki elektryczne oraz głowne zabezpieczenia z budynku na zewnątrz.

W 2021 roku wyremontowano pomieszczenie na poziomie -1 z przeznaczeniem na świelicę szkolną. W tym też roku, wymieniono stare zużyte sprzęty i zabawki na placu zabaw.

W 2021 roku za zgodą Kuratora Oświaty w Rzeszowie, Rada Gminy Świlcza podjęła Uchwałę Intencyjną aby Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli otrzymała drugi budynek pod adresem Mrowla 74. Do budynku tego został przeniesiony najmłodszy oddział przedszkolny "Skrzaty". W budynku tym utworzono także Żłobek Gminny, którego pierwszym dyrektorem został mgr Janusz Ostrowski.

W 2021 roku dyrektor Janusz Ostrowski zakupił dla wszystkich uczniów szkoły szafki ubraniowe, które zostały ustawione w pomieszczeniu obok sali gimnastycznej; od tego momentu pomieszczenie to zostało przeznaczone na szatnię.

W 2021 roku gruntownie wyremontowano pomieszczenie, które prowadzi do kotłowni szkolnej. Położono rury odwadniające, by nie było już problemów z wodą deszczową, która wpływała do tej części szkoły.

W 2022 roku powstała szkolna pracownia biologiczno-chemiczna. Na ten cel została przeznaczone środki w wysokości 71 tysięcy złotych.

W 2022 roku wyremontowano północne skrzydło szkoły z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne. W pomieszczeniach byłej biblioteki, gabinetu higienistki oraz zerówki, po remoncie powstała duża sala dla najstarszych przedszkolaków. Sala nr 3 została przeznaczona na oddział średniaków. Biblioteka została przeniesiona do byłej szatni szkolnej. Dzięki temu uczniowie otrzymali duże pomieszczenie gdzie nie tylko mogą wypożyczać książki ale i spędzić czas na czytaniu. W byłej już szatni przedszkolaków powstała sala logopedyczna oraz terapii pedagogicznej.

W 2022 roku z rządowego programu "Laboratoria przyszłości" za 60 tysięcy złotych, został zakupiony nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dzięki temu uczniowie zyskali możliwość nowatorskiego zdobywania wiedzy nie tylko z techniki i robotyki ale i z innych przedmiotów.

W latach 2023 - 2024 w czasie piątej kadencji dyrektora Janusz Ostrowskiego wykonano:

W 2023 roku wykonano w pomieszczeniu garderoby na parterze nowe toalety dla uczniów klas 1-3. Garderoba została przeniesiona do wyremontowanych pomieszczeń obok kuchni. W tym też roku zostało wyremontowane pomieszczenie w piwnicy z przeznaczeniem na magazyn i zaplecze kuchenne. Zostało także wymienione oświetlenie (na ledowe) na górnym korytarzu oraz w jadalni i kuchni.

Zorganizowano Gminny Konkurs Plastyczny, który cieszył się wielkim uznaniem.

W 2023/24 - Zmodernizowano monitoring wewnątrz jak i na zewnątrz szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa ucznów.

W 2024 - Zorganizowano drugą edycję konkursu plastycznego. Konkurs ten został (obok zawodów pływackich), wpisany został w kalendarz szkolny, który będzie organizowany rok rocznie.

Wymieniono oświetlenie na ledowe na dolnym korytarzu, w szatniach w-f i łazienkach oraz w sekretariacie szkoły.


Rota - Hymn Szkoły Podtawowej Nr 1 w Mrowli - wpisany do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli. Hymn śpiewany jest w czasie uroczystości szkolnych.

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy by nas zniemczył wróg...

Tak nam dopomóż Bóg!

           Do krwi ostatniej kropli z żył
           Bronić będziemy Ducha,
           Aż się rozpadnie w proch i pył
          Krzyżacka zawierucha.
         Twierdzą nam będzie każdy próg...

      Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nas,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...

Tak nam dopomóż Bóg!

           Nie damy miana Polski zgnieść,
           Nie pójdziem żywo w trumnę,
           Na Polski imię, na jej cześć
          Podnosim czoła dumne:
         Odzyska ziemię dziadów wnuk...

   Tak nam dopomóż Bóg!

Maria Konopnicka