Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mari Konopnickiej w Mrowli na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1082 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),

Plan opracowany został na podstawie:

 • podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023,
 • planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2022/2023,
 • wniosków sformułowanych na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2021/2022.

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja
 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada pedagogiczna

Do końca sierpnia

Przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 15 września

Opracowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły

Rada pedagogiczna i rada rodziców (Monika Stobierska, Czesława Zarych, Beata Ostrowska)

Do końca września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Dyrektor szkoły

Do końca kwietnia

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego

Dyrektor szkoły, opiekunowie staży

Cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I

Dyrekcja szkoły

Kwiecień–sierpień

 

Nauczanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Dyrektor, przewodniczący zespołów

Cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w Rzeszowie i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

 Dyrektor szkoły, nauczyciele

Według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

Dyrektor szkoły

Raz w miesiącu

Obserwacje lekcji – kształcenie rozwijające kreatywność i innowacyjność uczniów

Dyrektor szkoły

Według harmonogramu

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Wychowanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Integracja zespołów klasowych

Wychowawcy klas

Wrzesień

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole, w tym w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów sieci

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, psychologiem, pedagogiem specjalnym, doradcą zawodowym poradniami psychologiczno‑pedagogicznymi, w tym w zakresie realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Wychowawcy klas

Cały rok

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

Wychowawcy klas

Cały rok

Edukacja czytelnicza

Nauczyciel bibliotekarz

Cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

Wychowawcy klas

Cały rok

 

Zadania opiekuńcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno‑pedagogicznej

Dyrektor, nauczyciele, pedagog specjalny, psycholog, pedagog szkolny

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki

Wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej dla uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

Cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Wychowawcy klas

Cały rok

II. Kalendarium szkolne

Termin

Zadanie

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

9 września

Wybory do Samorządu szkolnego

16 września

Wyjazd integracyjny dla rodziców klasy 4 i 5

19 września (szkolne obchody 16 września)

Obchody rocznicy napaści sowieckiej na Polskę

16 września 2022 r.

Zebranie z rodzicami

III tydzień września

Sprzątanie Świata

30 września 202 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

30 września 2022 r.

Pasowanie na ucznia

14 października 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej-dzień wolny od zajęć

18 Października

Odpust parafialny w Mrowli

31 października r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2022 r.

Wszystkich Świętych

10 listopada 2022 r.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w szkole

11 listopada 2020 r.

Dzień wolny od zajęć - Obchody Narodowego Święta Niepodległości

21-25 listopada 2022 r.

Zebrania z rodzicami

29 listopada 2022

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2022 r.

Mikołajki szkolne

22 grudnia 2022 r.

Wigilia szkolna – „Jasełka szkolne”

23 grudnia 2020 r.–31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

19 grudnia 2022 - 12 stycznia 2023 r.

Procedura wystawiania ocen śródrocznych

12 stycznia 2023 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

6 stycznia 2023 r.

Trzech Króli

13 stycznia 2023 r.

Zebrania z rodzicami

16 - 29 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe

I-II tydzień lutego 2023 r.

Dzień Babci i Dziadka

9 lutego 2023 r.

Zabawa karnawałowa

14 lutego 2023 r.

Szkolne Walentynki

8 marca 2023 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

 16 -17marca 2023 r.

Rekolekcje szkolne

6 – 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 20 kwietnia 2023 r.

Zebrania z rodzicami

1 maja 2023 r.

Święto pracy dzień wolny

2 maja 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2023 r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – obchody szkolne (2 maja 2023 r.)

4 - 5 maja 2023 r.

„Dni Europejskie”

12 maja 2023 r.

Święto szkoły

 23-25 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

23-25 maja 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas 1 - 7

28 maja 2023 r.

Piknik rodzinny z okazji Dnia Mamy, Dnia Taty i Dnia Dziecka

22 maja - 19 czerwca 2023 r.

Procedury dotyczące wystawiania ocen rocznych

8 czerwca 2023 r.

Boże Ciało

9 czerwca 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12-16 czerwca 2023 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

19 czerwca 2023 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

23 czerwca 2023 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23 sierpnia 2023 r.

Egzaminy poprawkowe

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,
 • Wielkanoc – 4 kwietnia 2023 r.
 • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2023 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2023 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.,
 • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r. 

III. Harmonogram uroczystości szkolnych

Lp.

Nazwa uroczystości

Odpowiedzialny

Partnerzy

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022 /2023

Dyrektor szkoły

wychowawcy klas I-VIII

1 września 2022 r.

2.

Obchody rocznicy napaści sowieckiej na Polskę

p. A. Kulczycka z klasą 7

p. M. Garbaczewska

19 września 2022 r.

3.

Akcja Sprzątanie Świata

p. B. Piwowar -Lis

wychowawcy klas I-VIII

19-23 września 2022 r.

4.

Pasowanie na ucznia

p. B. Sondej

Samorząd Uczniowski

30 września 2022 r.

5.

Dzień Chłopaka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

wychowawcy klas I-VIII

30 września 2022 r.

6.

Dzień Edukacji Narodowej

p. J. Cierpioł z klasą 4 i Samorządem Uczniowskim

p. B. Gratkowska

13 października 2022 r.

7.

Odpust parafialny ku czci Świętego Łukasza

Ks. Proboszcz – Ryszard Tokarz

wychowawcy klas I-VIII i inni nauczyciele

18 października 2022r.

8.

Obchody Święta Niepodległości

p. M. Bereziewicz

p. F. Nowicki, Samorząd Uczniowski (Poczet Sztandarowy)

10 listopada 2022 r. (czwartek)

9.

Andrzejki szkolne

Wychowawcy klas I-VIII, Samorząd Uczniowski

 

29 listopada 2022 r.

10.

Mikołajki szkolne

p. B. Ostrowska z klasą II

 

6 grudnia 2022 r.

11.

Wigilia szkolna – „Jasełka szkolne”

p. C. Pięta

wychowawcy klas I-VIII, p. F. Nowicki

22 grudnia 2022 r. ( czwartek)

12.

Zabawa karnawałowa - Yamaha

p. B. Gratkowska,

p. J. Łukasiewicz

9 lutego 2023 r.

13.

Dzień Babci i Dziadka

Wychowawczynie klas I-III i oddziałów przedszkolnych

 

I lub II tydzień lutego 2023 r.

14.

Szkolne Walentynki

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas I-VIII

14 lutego 2023 r.

15.

Dzień Kobiet

p. D. Miziołek, p. R. Kochanek, p. Dyrektor

Ks. Proboszcz R. Tokarz

8 marca 2023 r. (środa) Dzień Kobiet

16.

Rekolekcje szkolne

Ks. Proboszcz - Ryszard Tokarz

Wychowawcy klas I-VIII i inni nauczyciele

marzec 2023 r.

17.

Obchody pierwszego Dnia Wiosny

p. M. Garbaczewska

p. M. Rój

21 marca 2023 r. (wtorek)

18.

Apel z okazji Dnia Ziemi

p. B. Piwowar Lis, p. R. Kochanek

 

21 kwietnia 2023 r. (piątek)

19.

Święto Konstytucji 3- Maja

p. M. Trawka

 

28 kwietnia 2023 r. (pt.)

20.

Dni Europejskie

p. A. Kulczycka

p. B. Nykiel i p. J. Cierpioł

4-5 maja 2023 r. (czw. –pt.)

21.

Święto Szkoły

p. Cz. Zarych

 

12 maja 2023 r. (pt.)

22.

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Mamy, Dnia Taty i Dnia Dziecka

p. M. Bereziewicz, p. C. Pięta

Wychowawcy klas I-VIII i oddziałów przedszkolnych

28 maja 2023 r.

23.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

p. A. Pełczyńska

p. A. Kulczycka, p. Filip Nowicki

23 czerwca 2023 r.