Zał. Nr 3 do zarządzenia Nr 6 - SARS-CoV-2

 

Procedura BHP wraz z regulaminami w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników, uczniów i rodziców  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli obowiązującej od 18 stycznia 2021 do odwołania dla uczniów klas 1-3 oraz uczestników zajęć dodatkowych – na podstawie Rozporządzenia MEN oraz wytycznych GIS funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 

Cel procedury:

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Oddziału Przedszkolnego w SP Nr 1 w Mrowli od dnia powrotu dzieci do żłobka/przedszkola.

Zakres procedury:

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników, uczniów oraz rodziców  SP Nr 1 w Mrowli, w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. 

Odpowiedzialność: Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników, uczniów i rodziców jest dyrektor szkoły. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej w widocznym miejscu w placówce. Uczniowie i rodzice poprzez przekazanie przez e-dziennik. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą,
a także za bezpieczeństwo i higienę przebywających w placówce osób dorosłych i dzieci, a także za higienę i dezynfekcję powierzonych im sprzętów i narzędzi. Personel kuchenny i pomocniczy (konserwator, sekretarka, sprzątaczki) z wyłączeniem woźnych w przedszkolach kontaktuje się z dziećmi i uczniami.

Zalecenia ogólne:

 1. Przekazanie rodzicom informacji o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem ucznia na zajęcia szkolne.
 2. Pomoc dyrektorowi i  pracownikom placówki w zapewnieniu opieki nad uczniami i realizowaniu skierowanych do nich wytycznych, a także zobligowanie dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie instytucji.
 3. Zapewnienie stosowania ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie instytucji, w tym środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji powierzchni: zapewnienie środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania instytucji (środki stosowane do tej pory, środki stosowane do dezynfekcji), w razie potrzeby zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 4. Ustalenie szybkiego sposobu komunikacji z samorządem, np. do raportowania o liczbie uczniów lub sytuacji podejrzenia zakażenia.
 5. Zabezpieczenie możliwości szybkiego uzupełniania kadry w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
   

Dyrektor placówki:

Zweryfikować dotychczasowe procedury pod kątem sanitarno-higienicznym, przede wszystkim konieczne jest wprowadzenie zakazu przynoszenia zbędnych przedmiotów z domu. W miarę możliwości ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce. Zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności i ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami posiłków.

 1. Przy wejściu do budynku bezwzględnie umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich dorosłych oraz uczniów do korzystania z niego. O ile jest taka potrzeba, zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 2. Jeśli istnieje podejrzenie, że uczeń jest chory i może zarażać innych nie należy wpuszczać go do szkoły, zaś rodzica ucznia poprosić o skontaktowanie się z lekarzem.
 3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesić dla pracowników i uczniów plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 4. Zawiesić możliwość korzystania z dystrybutorów wody przez pracowników oraz uczniów, tak aby uczniowie nie mieli bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody.
 5. Uczniowie, pod nadzorem nauczyciela, mogą korzystać z istniejących na terenie instytucji placów zabaw i boisk. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup należy zorganizować jednak tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, trzeba go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 6. Zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Po każdym użyciu  sprzętów przez ucznia należy go zdezynfekować.
 7. Przygotować procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruować pracowników, jak należy je stosować. Należy pamiętać, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom. Przeprowadzić spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do instytucji nie powinni przychodzić chorzy nauczyciele i inni.
 8. W miarę możliwości nie angażować w zajęcia osób powyżej 60. roku życia.
 9. Wyznaczyć i przygotować (m. in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący minimum 70 % alkoholu) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 10. Przygotować i umieścić w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 11. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami lub z prawnymi opiekunami dziecka (są to numery telefonów komórkowych, pod którymi rodzic pozostaje do dyspozycji szkoły).
 12. Jeżeli jest organizowanie żywienie (stołówka, kuchnia) w instytucji, to obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów (zwłaszcza opakowań wykonanych z plastiku).
 13. Zorganizować bezpieczne korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać. Należy wymagać od dostawców cateringu pojemników i sztućców jednorazowych.
   

Nauczyciele zajmujący się uczniami w placówce:

Należy pamiętać o samoobserwacji i pomiarze temperatury dwa razy dziennie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 38º C) należy pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 1. Na ile jest to możliwe, wyjaśnić uczniom, jakie zasady w instytucji obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat należy przekazywać w formie pozytywnej, aby wytworzyć w słuchaczach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.
 2. Nie organizować wyjść poza teren szkoły do miejsc z dużą ilością osób.
 3. Usunąć z sali, w której będą prowadzone zajęcia przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinny być  systematycznie dezynfekowane. Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę
 4. Należy zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Można zorganizować pokaz właściwego mycia rąk. Przypominać i najlepiej dawać przykład samemu. .
 5. Unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, organizować zajęcia relaksacyjne.
   

Wejście na teren SP Nr 1 w Mrowli

 1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi!!! Gdy pracownik zauważy objawy jakiejkolwiek infekcji u ucznia, nie wpuszcza go  na teren placówki.
 2. Uczniowie klas są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe – dzieci będą mieć mierzoną temperaturę w trakcie zajęć szkolnych, gdy będzie podejrzenie, że uczeń może być chory.
 3. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
 4. Pracownik dyżurujący przy drzwiach wpuszcza ucznia, (który wcześniej zdezynfekował sobie dłonie). 
 5. Uczniowie przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach i korzystają z szatni w następujący sposób:
             Klasa I szatnia po lewej stronie (stara)
             Klasa II szatnia klasy 5 – przy Sali gimnastycznej
             Klasa III szatnia klasy 7 – przy Sali gimnastycznej.
 6. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów. Podręczniki i przybory, które są im potrzebne – używają tylko sami. Nie wymieniają się nimi z innymi. 
 7. Przychodzą do szkoły w maseczkach zasłaniających usta i nos. W szkole w maseczkach przebywają w częściach wspólnych takich jak korytarze toalety, szatnie, stołówka itp. Zdejmują je w salach lekcyjnych oraz gdy zajmą miejsca przy stolikach w stołówce.
 8. Uczniowie przebywają w szkole pod opieką prowadzącego nauczyciela, w czasie przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 9. Przerwy są organizowane indywidualnie dla każdej klasy tak by uczniowie w trakcie nich nie spotykali się w częściach wspólnych
 10. Wszyscy zachowują dystans ok. 2 m od pracowników placówki i od innych uczniów.
 11. W miarę możliwości uczniowie przychodzą do szkoły tak by nie gromadzić się w szatni i przed wejściem do budynku.
 12. Na zajęcia dodatkowe przychodzą w terminach i godzinach wyznaczonych przez wychowawcę. O w/w harmonogramie wychowawcy informują rodziców uczniów. Godziny tych zajęć mogą być wyznaczone po czasie przebywania w szkole uczniów klas 1-3.
 13. Rodzice uczniów wyrażają zgodę na mierzenie temperatury przed wejściem do szkoły oraz w trakcie trwania zajęć.
 14. Rodzic powinien przekazać wychowawcy, który następnie przekaże dyrektorowi placówki  ustną -  następnie pisemną informacje o stanie zdrowia ucznia, który posiada np. chorobę alergiczną.
 15. Przed przyjściem ucznia do szkoły należy w domu zmierzyć mu temperaturę ciała.
 16. Nie wolno posyłać ucznia do szkoły jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 17. Regularnie przypominać uczniowi o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
 18. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo uczeń uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 19. Pamiętaj, że lekarz lub służby sanitarne mogą zlecić przeprowadzenie testów na obecność SARS-CoV-2. Współpracuj z nimi, jeśli zajdzie taka konieczność.

Telefony:

 1. Stacja sanitarno – epidemiologiczna w Rzeszowie - 17 85 22 111, 17 85 41 909, 606 399 989 – numer alarmowy
 2. Oddział zakaźny szpitala w Łańcucie - 17 22 40 112
 3. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - 17 86 71 142, 17 86 71 149
 4. Urząd Gminy Świlcza - 17 86 70 100
 5. Dyrektor szkoły - 503 407 723

I. Procedura organizacji zajęć w  SP Nr 1 w Mrowli

 1. W grupie  może przebywać cała klasa, ale nie więcej niż jedna osoba na 4 m kwadratowe.
 2. Jedna grupa uczniów w miarę możliwości przebywa w wyznaczonej sali.
 3. Do grupy przyporządkowani są w ciągu tygodnia ci sami nauczyciele.
 4. Nauczyciel obserwuje  i mierzy temperaturę uczniowi w miarę potrzeby. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37º C) przekazuje informację rodzicowi oraz dyrektorowi. Ucznia należy odizolować od grupy. Po przyjściu rodzica przekazać informacje dotyczące dalszego postępowania. W domu należy skorzystać z teleporady medycznej, po której informacje niezwłocznie przekazać dyrektorowi oraz wychowawcy telefonicznie, ewentualnie przez e-dziennik.
 5. Dyrektor zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry w przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny.
 6. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 7. W sali, w której przebywa grupa zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie  zdezynfekować (np. puzzle, dywany, drobne klocki). Jeżeli do zajęć będą wykorzystywane przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane.
 8. Sale są wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Zapewniona jest taka organizacja pracy, która w miarę możliwości nie będzie powodować gromadzenia się uczniów w jednym miejscu
 10. Nauczyciele oraz uczniowie zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 do 2 metrów.
 11. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 12. Uczniowie korzystający z zajęć dodatkowych, przychodzą do szkoły z uwzględnieniem harmonogramu wykonanego przez wychowawcę klasy.
 13. Uczniowie nie gromadzą się na korytarzach w trakcie przerw.
 14. W miejscach wspólnych zakładają maseczki.
 15. Uczniowie przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce. Dzieci przedszkolne po przyjściu do placówki myją ręce.
 16. Gdy rodzice wchodzą do części wspólnej, to muszą przed wejściem dezynfekować ręce i mieć na twarzy maseczki.

II. Procedura gastronomii – wydawania posiłków

 1. Szkołą zapewnia wyżywienie uczniom w czasie ich przebywania w czasie dłuższym niż 4 godziny lekcyjne.
 2. Posiłki przygotowywane są przez Przedszkole w Bratkowicach przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy stołówki:
  1. dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane i wydawane są posiłki
  2. myją ręce:
   • przed rozpoczęciem pracy
   • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia
   • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami
   • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji
   • po skorzystaniu z toalety
   • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa
   • po jedzeniu i piciu
  3. myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych
  4. odbierając posiłki dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne
  5. wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie
  6. przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami
  7. po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne i stołowkowe oraz inne sprzęty
  8. myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 4. Korzystanie z dystrybutorów wody będzie odbywało się przez pracowników, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody.
 5. Dostawca posiłków odpowiada za higieniczne przywiezienie posiłków z Przedszkola z Bratkowic.

III. Procedura szybkiego kontaktu z dyrektorem, rodzicami, organem prowadzącym i innymi ważnymi instytucjami

 1. Nauczyciel w razie potrzeby kontaktuje się przez telefon z Dyrektorem Szkoły.
 2. Zgłasza dyrektorowi  przez telefon potrzebę szybkiego kontaktu z rodzicami, który informuje rodziców o potrzebie odebrania ucznia ze szkoły.
 3. Dyrektor kontaktuje się w razie potrzeby z rodzicem, organem prowadzącym, kuratorium oświaty, sanepidem, instytucjami medycznymi.
 4. Dyrektor w sposób ciągły utrzymuje komunikację z samorządem (Wójtem Gminy Świlcza), np. do raportowania o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia.
   

Telefony:

 1. Stacja sanitarno – epidemiologiczna w Rzeszowie - 17 85 22 111, 17 85 41 909, 606 399 989 – numer alarmowy,
 2. Numer do pogotowia ratunkowego – 112, 999
 3. Oddział zakaźny szpitala w Łańcucie – 17 22 40 112
 4. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – 17 86 71 142, 17 86 71 149
 5. Urząd Gminy Świlcza - 17 86 70 100
 6. Dyrektor – 503 407 723

IV. Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz monitorowania prac porządkowych

 1. Przy wejściu do budynku umieszczony jest płyn dezynfekujący do rąk i rękawiczki ochronne.
 2. Uczniowie wchodzący do szkoły dezynfekują ręce tym płynem
 3. Pracownicy regularnie czyszczą i dezynfekują budynek ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 4. Powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki, uchwyty) oraz powierzchnie płaskie (szafki, podłogi, ławki) wyznaczony pracownik dezynfekuje po opuszczeniu przez uczniów sali np. w czasie gdy idą na posiłki do jadalni oraz gdy wychodzą na boisko szkolne).
 5. Pomieszczenia są dokładnie wietrzone co godzinę.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Stosować środki dezynfekcyjne zawierające minimum 70 % alkoholu. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Regularnie odbywa się mycie, dezynfekcja, przedmiotów i przyborów sportowych, których dotykał uczeń zanim będzie z nich korzystał inny uczeń,
 8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 9. Wywieszone są w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk-instrukcje.
 10. Na bieżącą dezynfekowane są toalety.
 11. Podstawowe zasady mycia rąk:
  1. myj ręce ok. 30 sekund
  2. rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
  3. nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
  4. dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
  5. pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków
  6. na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem
 12. Dyrektor nadzoruje i monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.

V. Procedura w przypadku  podejrzenia  zakażenia Covid-19 u dziecka

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy w odrębnym pomieszczeniu.
 2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 3. Dyrektor informuje niezwłocznie telefonicznie: rodzica/opiekuna dziecka, powiatową stację epidemiologiczną oraz organ prowadzący i informuje o objawach.
 4. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 5. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel, woźna oddziałowa) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

VI. Procedura w przypadku  podejrzenia  zakażenia Covid-19 u pracownika

 1. Do instytucji nie przychodzą chorzy opiekunowie i inni pracownicy szkoły.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 3. Pracownik udaje się do miejsca odizolowania i tam oczekuje na przybycie słóżb.
 4. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 5. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 6. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 7. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 8. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 9. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

VII. Procedura izolowania w odrębnym pomieszczeniu pracownika lub dziecka

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy.
 3. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.
 4. Dyrektor podejmuje działania, aby dziecko z izolatki zostało jak najszybciej odebrane przez rodziców.
 5. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi, po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte, wietrzone, dezynfekowane są w nim powierzchnie dotykowe.

VIII. Procedura wypożyczania książek w bibliotece

Po oddaniu przez wypożyczającego, następna osoba może tę książkę wypożyczyć po 48 godzinach.


Załącznik nr 3 do  regulaminu

Oświadczenie rodziców dziecka zgłoszonego do SP Nr 1 w Mrowli od dnia 18. 01. 2021 r.

 1. Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………….. nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny i otoczenia dziecka nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby.
 2. Oświadczam, ze stan zdrowia dziecka/ucznia jest dobry. Dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność)
 3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność
  (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych).
 4. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
 5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 6. Czas pobytu ucznia w  szkole określam: od……………….do………………..

Data ........................................................................................

Podpis Rodziców/opiekunów

........................................................................................

........................................................................................

 

Podstawy prawne:

 

Podpis dyrektora:
mgr Janusz Ostrowski