Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mari Konopnickiej w Mrowli na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1082 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),

Plan opracowany został na podstawie:

 • podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024,
 • planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2023/2024,
 • wniosków sformułowanych na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2022/2023.

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja
 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada pedagogiczna

Do końca sierpnia

Przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 15 września

Opracowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły

Rada pedagogiczna i rada rodziców (Dariusz Miziołek, Alina Kulczycka)

Do końca września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Dyrektor szkoły

Do końca kwietnia

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego

Dyrektor szkoły, opiekunowie staży

Cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I

Dyrekcja szkoły

Kwiecień–sierpień

Nauczanie
 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Dyrektor, przewodniczący zespołów

Cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w Rzeszowie i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

 Dyrektor szkoły, nauczyciele

Według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

Dyrektor szkoły

Raz w miesiącu

Obserwacje lekcji – kształcenie rozwijające kreatywność i innowacyjność uczniów

Dyrektor szkoły

Według harmonogramu

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Wychowanie
 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Integracja zespołów klasowych

Wychowawcy klas

Wrzesień

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole, w tym w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów sieci

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, psychologiem, pedagogiem specjalnym, doradcą zawodowym, poradniami psychologiczno‑pedagogicznymi, w tym w zakresie realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Wychowawcy klas

Cały rok

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

Wychowawcy klas

Cały rok

Edukacja czytelnicza

Nauczyciel bibliotekarz, poloniści

Cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

Wychowawcy klas

Cały rok

 

Zadania opiekuńcze
 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno‑pedagogicznej

Dyrektor, nauczyciele, pedagog specjalny, psycholog, pedagog szkolny

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki

Wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej dla uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

Cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Wychowawcy klas

Cały rok

 

II. Kalendarium szkolne

 Termin

Zadanie

4 września 2023 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

13 września

Wybory do Samorządu szkolnego

 3-4 tydz. września 2023 r.

Zebrania z rodzicami

15 września 2023r.

Obchody rocznicy napaści sowieckiej na Polskę

18 - 22 września 2023 r.

Akcja Sprzątanie Świata

25-29 września 2023 r.

„Dni Europejskie”

28 września 2023r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

13 października.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

19 października 2023 r.

Pasowanie na ucznia

1 listopada 2023 r.

Wszystkich Świętych

10   listopada 2023 r.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w szkole

21-24 listopada 2023 r.

Zebrania z rodzicami

30 listopada 2023 r.

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2023 r.

Mikołajki szkolne

22 grudnia 2023 r.

Wigilia szkolna – „Jasełka szkolne”

23 grudnia 2023 r.–31 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

19 grudnia 2023 - 19 stycznia 2024 r.

Procedura wystawiania ocen śródrocznych

24 stycznia 2024 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

25 stycznia 2024 r.

Zebrania z rodzicami

29 stycznia - 11 lutego 2024 r.

Ferie zimowe

23-24 stycznia 2024 r.

Dzień Babci i Dziadka

14 lutego

Szkolne Walentynki

8 marca 2024 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

….. marca 2024 r.

Rekolekcje szkolne

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

16 - 19   kwietnia 2024 r.

Zebrania z rodzicami

29 i 30 kwietnia 2023

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 maja 2024 r.

Święto pracy dzień wolny

2 maja 2024 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 maja 2024 r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – obchody szkolne (25 kwietnia 2024 r.)

21 maja 2024 r.

Święto Szkoły

 14-16 maja 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

15 i 16 maja 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas 1 - 7

26 maja 2024 r.

Uroczystości Dnia Mamy i Taty

31 maja

Dzień Dziecka polaczony z dniem sportu szkolnego

22 maja - 14 czerwca 2024 r.

Procedury dotyczące wystawiania ocen rocznych

30 maja  2024 r.

Boże Ciało

31 maja 2024 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

10 czerwca 2024 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

12  czerwca 2024 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

21 czerwca 2024 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23 sierpnia 2024r.

Egzaminy poprawkowe

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2024 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2024 r.,
 • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.
III. Harmonogram uroczystości szkolnych
 

Lp.

Nazwa uroczystości

Odpowiedzialny

Partnerzy

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023 /2024

Dyrektor szkoły

wychowawcy klas I-VIII

4 września 2023 r.

2.

Obchody rocznicy napaści sowieckiej na Polskę

p.  M. Bereziewicz

p. F. Nowicki

18 września 2022 r. (pon.)

3.

Akcja Sprzątanie Świata

p.  B. Piwowar -Lis

wychowawcy klas I-VIII

18 - 22 września 2023 r.

4.

Dni Europejskie

p.  J.  Cierpioł

p.  A. Kulczycka,  p.  B. Nykiel i  wychowawcy klas I-VIII

25-29 września 2023 r

5.

Dzień Chłopaka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

wychowawcy klas I-VIII

28  września 2023  r. (czw.)

6.

Dzień Edukacji Narodowej

p.  A. Pełczyńska z klasą 4   i Samorządem Uczniowskim

p.  F. Nowicki

13 października 2023 r. (pt.)

7.

Odpust parafialny ku czci Świętego Łukasza

Ks. Proboszcz – Ryszard Tokarz

wychowawcy klas I-VIII i inni nauczyciele

18  października 2023r. ( środa)

8.

Pasowanie na ucznia

p.  C. Pięta

Samorząd Uczniowski

19 października 2023 r. (czw.)

9.

Obchody Święta Niepodległości

p.  A. Kulczycka

p. F. Nowicki, Samorząd Uczniowski (Poczet Sztandarowy)

10   listopada 2023 r. (piątek)

10.

Andrzejki szkolne

Wychowawcy klas I-VIII, Samorząd Uczniowski

 

30  listopada 2023  r. (czw.)

11.

Mikołajki szkolne

p. J.. Łukasiewicz

p. E. Srokowska

6 grudnia 2023  r. ( środa)

12.

Wigilia szkolna – „Jasełka szkolne”

p.  Cz. Zarych

wychowawcy klas I-VIII, p.  F. Nowicki

22 grudnia 2023 r.    ( czwartek)

13.

Dzień Babci i Dziadka

p.  B. Sondej

Wychowawczynie       klas I-III i  oddziałów przedszkolnych

23 -24 stycznia 2024 r.

14..

Zabawa karnawałowa - Yamaha

p.  E. Srokowska

Samorząd  Uczniowski

13  lutego 2024 r (wt.).

15.

Szkolne Walentynki

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas I-VIII

14 lutego 2024 r. (środa)     

16.

Dzień Kobiet

p.  F. Nowicki + SU,               

SU

8 marca 2023 r. (pt.)        

17.

Rekolekcje szkolne

Ks. Proboszcz - Ryszard Tokarz

Wychowawcy klas I-VIII i inni nauczyciele

marzec 2024 r.

18.

Obchody pierwszego Dnia Wiosny

p.  B. Sondej

SU

21 marca 2024 r. (czw.)

19.

Apel z okazji Dnia Ziemi              

p.  B. Piwowar Lis,       

 

23  kwietnia 2024 r. (wtorek)

20.

Święto Konstytucji 3- Maja

p.  M. Urban

p.  F. Nowicki

24  kwietnia 2024 r. (środa)

21.

Święto Szkoły

p.  M. Bereziewicz

p. F. Nowicki

21 maja 2024 r. (wtorek.)

22.

 Dzień  Mamy i Taty

p.  B. Ostrowska, p.  A. Wiech,           p.  J. Kotyla,

Wychowawcy klas I-VIII i oddziałów przedszkolnych

26 maja 2024 r. 

23

Dzień Dziecka połączony z dniem sportu

p. A. Kulczycka

 

31 maja

24.

Pożegnanie  klasy 8

p.  A. Kulczycka,  p.  Cz. Zarych

p.  Filip Nowicki

20 czerwca 2024r.

25.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

p. M. Bereziewicz

 p.  Filip Nowicki

21 czerwca 2024 r.

IV. Plan wycieczek szkolnych

Lp.

Klasa

Kierownik wycieczki

Miejsce, cel wycieczki

Termin wycieczki

1.

4-8

Ks. Ryszard Tokarz

Warszawa, poznawanie zabytków naszej stolicy, zwiedzanie muzeów

18-20 września 2023 r.

2.

3-8

p.  Dyrektor Janusz Ostrowski

Zielona Szkoła w Tatry

Pierwszy tydzień czerwca 2024 r.


V. Harmonogram konkursów Szkolnych i gminnych - Konkursy szkolne i gminne zaplanowane do zorganizowania w roku szkolnym 2023/2024 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Mrowli

 

Lp.

Nazwa konkursu

Ranga konkursu

Termin realizacji

Adresaci

konkursu

Odpowiedzialny

1

Konkurs plastyczny- „Symbole Wielkiej Brytanii”.

szkolny

27.09.2023r.

Klasy I-VIII

Justyna Cierpioł

2

Konkurs plastyczny- „Kwiaty naszych ogrodów i łąk”.

gminny

16.11.2023r.

Klasy IV-VIII

Agata Pełczyńska
wsp. Beata Ostrowska
wsp. Justyna Cierpioł

3

Konkurs plastyczny- „Witraż świąteczny”.

szkolny

12.12.2023r.

Klasy I- VIII

Agata Pełczyńska

4

Konkurs wiedzy- „Biblijny”.

szkolny

21.02.2024r.

Klasy IV-VIII

Ks. Ryszard Tokarz

5

Konkurs matematyczny- „Łamigłówki mądrej główki”.

szkolny

14.03.2024r.

Klasy I-VIII

Magdalena Bereziewicz
wsp. Małgorzata Rój

6

Konkurs wiedzy matematycznej

gminny

12.04.2024r.

Klasy IV-VIII

Magdalena

Bereziewicz

7

Konkurs ortograficzny

szkolny

24.04.2024r.

Klasy I-VIII

Celina Pięta

8

Konkurs pięknego czytania- „Czytamy utwory Marii Konopnickiej”.

szkolny

10.05. 2024r.

Klasy I- III

Beata Sondej

Klasy IV-VIII

Czesława Zarych

9

Konkurs fotograficzny- „Krajobraz mojej okolicy”.

szkolny

31.05.2024r.

Klasy I- VIII

Beata Piwowar –Lis

 

Lp.

Nazwa konkursu

Osoby odpowiedzialne za organizację

Termin konkursu / imprezy sportowej

Etap szkolny

Etap Gminny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

1.

Konkurs polonistyczny

         

2.

Konkurs matematyczny

         

3.

Konkurs przyrodniczy

         

4.

Kangur matematyczny

         

5.

Konkurs ortograficzny

         

6.

Konkurs recytatorski

         

 

VI. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

Sierpień

Zebranie organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym, informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2022/2023

2

14. 09. 2022 r.

Zebranie dotyczące zaopiniowania planu nadzoru

3

październik

Zebranie dotyczące zaopiniowania nagród dyrektora

4

Listopad

Zebranie szkoleniowe – tematyka związana z kierunkami polityki oświatowej państwa

5

 12 stycznia

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły

4.

Kwiecień

Zebranie szkoleniowe – tematyka aktualna dla szkoły

5.

Czerwiec

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023